Съдържание на страницата

Advances in Bulgarian science


За списанието

ISSN 1314-3565 (Online)

ABS

Годишникът има за цел да популяризира постиженията на съвременната българска наука в различни тематични области. Публикува се на английски език като:

  • отразява научноизследователската, иновационната дейност и върховите постижения в България;
  • разпространява научните резултати, постигнати от изследователски екипи по проекти, подкрепени по националните научни програми;
  • запознава международната научна общност с национални лауреати на престижни награди и приноса им;
  • информира за значими събития от научния живот в страната.

От 2006 г. изданието се отразява в пълнотекстовите бази данни на EBSCO Publishing Inc., в реферативните и библиографски бази данни на ВИНИТИ – Москва и в Ulrich's International Periodicals Directory.
От 2015 г. списанието излиза само в електронен формат.
Годишникът е достъпен онлайн само за абонати.

Изисквания към оформлението на статиите за годишника


Секция Съдържание на последния брой 2014

01

NATIONAL SCIENTIFIC PROGRAMMES WITH EUROPEAN DIMENSIONS 5
VALERIYA GYRKOVSKA, PETYA GANOVA, NINA IVANOVSKA
PROTECTIVE EFFECT OF TYRPHOSTIN AG490, A SELECTIVE KINASE INHIBITOR, ON COLLAGANSE-INDUCED OSTEORTHRITIS
5

02

BULGARIAN ADDED VALUE TO ERA 19
DIMITER KOLEV
NAO “ROZHEN” AND THE BULGARIAN ASTRONOMY
19

03

MADE IN BULGARIA WITH EUROPEAN SUPPORT 29
GALIA ANGELOVA, IVELINA NIKOLOVA, ZHIVKO ANGELOV
EMBEDDING LANGUAGE TECHNOLOGIES INADATAANALYTICS TOOL
29

04

EQUAL IN EUROPEAN RESEARCH AREA 43
AWARDS 43
PENKA LAZAROVA
PYTHAGORAS AWARDS '2015 FOR SIGNIFICANT CONTRIBUTIONS TO SCIENCE
43
JOHN ATANASOFF AWARD AND PRIZES '2015 47
ARTICLES 49
RECENT PUBLICATIONS OF BULGARIAN SCIENTISTS 49
EVENTS 54

Секция Архив по години

2014 - един брой 2013 - един брой 2012 - един брой 2011 - един брой 2010 - един брой