Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти

Достъп до регистрите

Проверка на Статус на обучаемПроверка на Диплома

Регистърът на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления (РДПЗСД) се води и поддържа като електронна база данни от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) по силата на чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „в“ от Закона за висшето образование. Достъпът до регистъра се осъществява чрез интернет страница на НАЦИД. В РДПЗСД се открива отделна партида за всеки студент или докторант, като се вписват идентифициращи лицето данни и обстоятелства, данни и обстоятелства за предходно завършена степен на образование, данни и обстоятелства за обучението по специалността/докторската програма, данни и обстоятелства относно процеса на дипломиране, както и промените в тях. Подробна информация за съдържанието, условията и редът за воденето на регистъра се съдържа в Наредба № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления на Министерство на образованието и науката.

Проверка, дали дадено лице е студент, или докторант се осъществява след въвеждане на комбинация от единен академичен номер или факултетен номер заедно с единен граждански номер на студента или докторанта или личен номер на чужденец, или личен идентификационен номер на чужденеца (ИДН), както и чрез Националната електронна студентска карта.

Достъпът до сканираните изображения на документите за завършено висше образование на студента се осъществява след въвеждане на данни за дипломата му и един от следните идентификатори – единен академичен номер, единен граждански номер, личен номер на чужденец или ИДН.

Длъжностни лица, които имат достъп до данни и документи от регистъра, нямат право да разпространяват информация за обстоятелствата, фактите и документите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на задълженията им, дори и при прекратяване на техните функции.

За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване се организират и предприемат технически и организационни мерки за физическа, персонална, документална защита, защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи и криптографска защита, съобразени със съвременните технологични постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.