Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Български дипломи в чужбина

Всеки гражданин, завършил висше образование в акредитирано българско висше училище, има право да получи признаване на дипломата си, както с цел да продължи образованието си, така и в случай, че желае да упражнява професията си в друга страна. Условията за признаване в двата случая са специфични за всяка отделна страна.

Когато признаването на дипломата за висше образование е свързано с продължаване на образованието, следва да се проверят всички изисквания, необходимите документи и процедури за признаване на документите за висше образование от България в съответната държава. Подробна информация за всяка страна може да се търси в интернет страницата на Мрежата от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC, където е публикувана информация за държави от европейския регион, Австралия, Канада, САЩ и др. Всеки национален раздел включва линкове към: описание на националната образователна система, основни образователни органи, описание на университетското и неуниверситетско образование, акредитираните висши училища, политиките и процедурите за признаване на квалификации, националните квалификационни рамки.

В случай, че признаването на българската Ви диплома за висше образование е свързано с желанието за упражняване на професия, която не е регулирана в избраната от Вас държава членка на ЕС, е полезно да знаете, че имате директен достъп до пазара на труда и компетентен за признаването на професията Ви е потенциалният работодател.

Ако професията Ви е регулирана в приемащата държава, от сайта на компетентния орган за тази професия трябва да се информирате за всички изисквания, необходимите документи и процедури за признаване на професионалната Ви квалификация, придобита в България. Изчерпателна информация за регулираните професии в ЕС можете да намерите в базата данни за регулираните професии на ЕК (Database of Regulated Professions), а информация за регулираните професии в България можете да намерите тук: http://professio.nacid.bg/?id=31.

Когато чуждестранен орган или работодател изиска от Вас официално писмено потвърждение за професионалните Ви права в България, такова удостоверение може да Ви бъде издадено от:
- компетентния орган за съответната професия за регулираните в България професии;
- НАЦИД за всички останали нерегулирани професии. Повече информация за тази административна услуга на НАЦИД можете да намерите тук.

Легализация на български дипломи

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД. Физически лица и организации могат да подават документи във фронтофиса на центъра на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50, всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа.

Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е прилагането на удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият Апостил (APOSTILLE), който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в Конвенцията.

Подробна информация за потребителите е публикувана на интернет страницата на центъра в рубриката Административни услуги