Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Декларация за достъпност

Раздел 1
Задължително съдържание

Националният център за информация и документация (НАЦИД) се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
Уебсайт на адрес: https://www.nacid.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Настоящият уебсайт частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Стандарт: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Ниво А

9.1.2.1. Само звук и само картина (предварително записани)
Неприложимо. Не се публикуват.
9.1.2.2. Надписи (предварително записани)
Неприложимо. Не се публикуват.
9.1.2.3. Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано)
Неприложимо. Не се публикуват.
9.1.4.2. Управление на звука
Неприложимо. Не се използва аудио.
9.2.2.1. Регулируеми времеви интервали
Неприложимо. Не са заложени времеви ограничения.
9.2.2.2. Пауза, спиране, скриване
Неприложимо. Не се използват такива компоненти.
9.2.3.1. Три проблясвания или под прага
Неприложимо. Не се използват такива компоненти.
9.2.4.3. Ред на назначаване на фокуса
Неприложимо. Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки.
9.2.5.1. Жестове с курсор/показалец
Неприложимо. Не се използват такива компоненти.
9.2.5.4. Активиране посредством движение
Неприложимо. Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или потребителя.

Ниво АА

9.1.2.4. Надписи (на живо)
Неприложимо. Не се публикуват.
9.1.2.5. Звуково описание (предварително записано)
Неприложимо. Не се публикуват.
9.3.3.4. Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически)
Неприложимо. Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 25.11.2020 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 30.01.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
25.11.2020 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лице по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: nacid@nacid.bg (с посочване на тема: „Достъпност на сайта nacid.bg”).

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
https://nacid.bg/bg/contacts/

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация
Диана Тодорова, директор дирекция „ИОАСНД”;
телефон: (+359 2) 817 38 67;
електронна поща: d_todorova@nacid.bg

Процедура по прилагане

 1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в НАЦИД, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на НАЦИД, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на адрес гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 в всеки работен ден от 8.00 ч. до 18.30 ч. или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор на адрес гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А; по електронен път на адрес: nacid@nacid.bg или като се попълни формуляра за обратна връзка на интернет страницата на адрес: https://nacid.bg/bg/contacts/
  • На подадените сигнали ще отговорим писмено в 7-дневен срок от получаването, а в случаите, когато е необходима проверка – до 30 дни.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
 2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” №6, София, 1000; по електронен път на адрес mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” №6, София, 1000.
 3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

Раздел 2
Препоръчително съдържание

НАЦИД, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.nacid.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

НАЦИД се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
19.08.2015 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
08.02.2022 г.