Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Мрежа ENIC-NARIC

Обща информация

Мрежата от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC е съвместна инициатива на Европейския съюз, Съвета на Европа и ЮНЕСКО в изпълнение на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион. Тя обединява две взаимно допълващи се мрежи: Европейската мрежа от информационни центрове (ENIC) на Съвета на Европа и ЮНЕСКО в съответствие с Член ІХ.2 на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион, и Мрежата от национални информационни центрове (NARIC), инициирана от Европейската комисия.

Националният информационен център във всяка страна:

  1. улеснява достъпа до точна и авторитетна информация за системата и квалификациите за висше образование на Страната, в която той е разположен;
  2. улеснява достъпа до информация за системите и квалификациите за висше образоване на другите страни;
  3. дава препоръка или информация по въпросите на признаването и оценяването на квалификациите съгласно националните закони и наредби.

Сайтът на ENIC-NARIC мрежата обединява националните раздели на 49 държави от Европейския регион, Канада и САЩ. Всеки национален раздел включва линкове към подробна информация за съответната образователна система: описание на националната образователна система, основни образователни органи, описание на университетското и неуниверситетско образование, акредитирани висши училища, политики и процедури за признаване на квалификации и на дипломи от трети страни, национална квалификационна рамка, прилагане на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и на европейското дипломно приложение и т.н.

ENIC-NARIC мрежа