Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Център за административно обслужване

Секция Информация

ПОС терминали
картови плащания чрез инсталираните ПОС терминални устройства във фронтофиса на НАЦИД, както и чрез виртуалния ПОС терминал от portal.nacid.bg

Банкова сметка на НАЦИД
УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 97UNCR96603119995010
BIC UNCRBGSF

Контактни данни

Адрес НАЦИД, ЦАО (фронтофис)
бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

За тематични запитвания използвайте:
Формуляр за обратна връзка

Запитвания можете да изпращате и на електронен адрес: nacid@nacid.bg


Удостоверение APOSTILLE

Получаване на готови документи с APOSTILLE в ЦАО (фронтофис):
  • Обикновена услуга – на 3-ия работен ден след 17.30 часа
  • Бърза услуга – на 2-рия работен ден в часа на подаване на заявлението
  • Експресна услуга – на следващия работен ден в часа на подаване на заявлението

1642 APOSTILLE за средно образование

Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Описание на услугата

Заявление – обр. 1

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 1а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

921 APOSTILLE за висше образование

Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации в Република България

Описание на услугата

Заявление – обр. 2

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 2а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

2650 APOSTILLE за професионална квалификация по нерегулирана професия

Предоставяне на комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава”

Описание на услугата

Заявление – обр. 4

Декларация

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 4а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

1375 APOSTILLE за ползване правата на завършена ОКС

Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации в Република България

Описание на услугата

Заявление – обр. 5

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 5а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6


Удостоверения НОИ


Издаване на удостоверения и служебни бележки

1599 Служебна бележка за защитен дисертационен труд

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебна бележка за защитен дисертационен труд.

1373 Служебна бележка за заета академична длъжност

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебна бележка за заета академична длъжност.

1372 Служебни бележки за завършени научноизследователски проекти

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебни бележки за завършени научноизследователски проекти.

298 Служебна бележка за депозиран научен ръкопис

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

В съответствие с Постановление на Министерски съвет № 129 от 4.X.1975 г. и Наредба № 400 от 11.I.1977 г. към него НАЦИД издава служебна бележка, с която научните ръкописи се признават за публикации.

Регистър за научната дейност в Република България

Удостоверения НОИ


Академично признаване и професионални квалификации


Аналитични продукти

1834 Аналитични информационни продукти

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Тематични подбори

Тематичният подбор включва:
- Набор от пълнотекстови документи на оригиналния език на публикуване, които са релевантни на заявената от потребителя тема и са подбрани в резултат на ретроспективно търсене в Интернет, в чуждестранни периодични издания, в бази данни или други източници на информация.
- Библиографски списък на издирените документи на електронен носител.

Реферативни обзори

Реферативният обзор предлага аналитична информация на български език и включва:
- Реферати или анотации на първоизточниците, които са релевантни на заявената тема и представят състоянието и тенденциите за нейното развитие. Реферативните обзори се изготвят въз основа на информация от авторитетни чуждестранни информационни източници.
- Библиографски списък на използваните източници.

Аналитични обзори

Аналитичният обзор се изготвя на български език и съдържа обобщена информация по заявената тема с анализ на състоянието и тенденциите на развитие на темата, с примери за добри практики, с изводи и препоръки. Изготвя се въз основа на информация от авторитетни чуждестранни информационни източници. Обемът на аналитичния обзор е 30 – 40 стр.

Фактографски справки

Фактографската справка съдържа в текстов или табличен вид систематизирано описание на издирена фактографска информация по зададена от потребителя тема.

1405 Библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN, или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, период (ретроспекция) и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Тематични библиографски справки с реферати

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък с реферати или анотации на документа.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Библиографски справки по заглавие, автор, ISSN/ISBN или други издателски данни

Търсене на публикации или документални източници (статии, книги и др.) по зададени от потребителя заглавие, автор или други библиографски данни. Ако в намерените библиографски записи пълният текст не е достъпен, бихте могли да ги заявите.

1133 Библиографска справка чрез търсене в бази данни и електронни каталози на НАЦИД

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема и допълнителните изисквания на потребителя. Потребителят има възможност да подбере в резултата от търсенето документите, които най-точно съответстват на заданието и да ги заяви за ползване в читалните , копиране, сканиране и запазване на електронен носител.

Библиографски справки за наличието на документи във фондовете на НАЦИД

Справката представлява проверка за наличие на документи (списания, книги, дисертации, доклади, статии и други). Извършва се по зададени: заглавие, автор, или други библиографски данни. Намерените документи могат да се ползват в читалните, да се копират, сканират и запазят на електронен носител.


Документни услуги

1132 Доставка на документи в печатна и електронна форма от библиотеки в страната и чужбина

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

• Предоставяне на оригинали или копия от фонда на библиотеката
• Доставка на литература от други библиотеки в София и страната
• Доставка на литература, липсваща в страната чрез международно междубиблиотечно заемане

ЦНТБ предоставя услугата доставка на документи по електронен път, което позволява междубиблиотечното заемане да се извършва във виртуалнa среда. Потребителите могат да заявяват и да получават документи в pdf-формат. Чрез услугата може да поръчвате и получавате сканирани статии от периодични издания /пълен текст/ и до 30 страници от книги и научни доклади.

1600 Копия на документи от фондове на НАЦИД

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съгласно Закон за авторското право и сродните му права, НАЦИД изготвя и предоставя копия на оригинали от документалните информационни източници на НАЦИД, както и на документи на заявителя.

Вписване в НРС


Общи услуги


Изготвяне на справки

1131 Справка за цитирания на публикации

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Справките за цитирания на публикациите на български учени, изследователи, докторанти, преподаватели и други се извършват в базите данни “Web of Knowledge” и “Scopus”. Те включват 2 етапа:
- Проверка за наличие и брой цитирания.
- Предоставяне на библиографските описания на цитиранията.
За да бъде направена справката е необходимо потребителите да предоставят точен библиографски списък на публикациите си.

713 Справка за импакт фактор на научни периодични издания

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Справките за импакт фактор на списания се правят в таблиците на “Journal Citation Reports” в офлайн режим. За да бъде направена справката е необходимо потребителите да предоставят списък на списанията, ISSN и годините, в които са публикували.


Достъп до обществена информация


Често задавани въпроси

Удостоверение APOSTILLES

Български квалификации в чужбина

Чуждестранни квалификации в България

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни ВУ - бакалавър, магистър

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни ВУ - доктор, д-р на наукитеКъде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.