Административни услуги • НАЦИД

Съдържание на страницата

Административни услуги

Осигурена е възможност за извършване на картови плащания чрез инсталираните ПОС терминални устройства във фронтофиса на НАЦИД, както и чрез виртуалния ПОС терминал от portal.nacid.bg

Банкова сметка на НАЦИД
УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 97UNCR96603119995010
BIC UNCRBGSF

Удостоверение APOSTILLE

Получаване на готови документи с APOSTILLE във фронтофиса:
  • Обикновена услуга – на 5-ия работен ден след 17.30 часа
  • Бърза услуга – на 2-рия работен ден в часа на подаване на заявлението
  • Експресна услуга – на следващия работен ден в часа на подаване на заявлението

APOSTILLE за средно образование

Издаване на удостоверение АPOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Описание на услугата

Заявление – обр. 1

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 1а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

APOSTILLE за висше образование

Издаване на удостоверение АPOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации в Република България

Описание на услугата

Заявление – обр. 2

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 2а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

APOSTILLE за професионална квалификация по нерегулирана професия

Предоставяне на комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава”

Описание на услугата

Заявление – обр. 4

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 4а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

APOSTILLE за ползване правата на завършена ОКС

Издаване на удостоверение АPOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации в Република България

Описание на услугата

Заявление – обр. 5

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 5а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

Аналитични продукти

Аналитични информационни продукти

Описание на услугата

Заявление

Тематични подбори

Тематичният подбор включва:
- Набор от пълнотекстови документи на оригиналния език на публикуване, които са релевантни на заявената от потребителя тема и са подбрани в резултат на ретроспективно търсене в Интернет, в чуждестранни периодични издания, в бази данни или други източници на информация.
- Библиографски списък на издирените документи на електронен носител.

Реферативни обзори

Реферативният обзор предлага аналитична информация на български език и включва:
- Реферати или анотации на първоизточниците, които са релевантни на заявената тема и представят състоянието и тенденциите за нейното развитие. Реферативните обзори се изготвят въз основа на информация от авторитетни чуждестранни информационни източници.
- Библиографски списък на използваните източници.

Аналитични обзори

Аналитичният обзор се изготвя на български език и съдържа обобщена информация по заявената тема с анализ на състоянието и тенденциите на развитие на темата, с примери за добри практики, с изводи и препоръки. Изготвя се въз основа на информация от авторитетни чуждестранни информационни източници. Обемът на аналитичния обзор е 30 – 40 стр.

Фактографски справки

Фактографската справка съдържа в текстов или табличен вид систематизирано описание на издирена фактографска информация по зададена от потребителя тема.

Библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси

Описание на услугата

Заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN, или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, период (ретроспекция) и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Тематични библиографски справки с реферати

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък с реферати или анотации на документа.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Библиографски справки по заглавие, автор, ISSN/ISBN или други издателски данни

Търсене на публикации или документални източници (статии, книги и др.) по зададени от потребителя заглавие, автор или други библиографски данни. Ако в намерените библиографски записи пълният текст не е достъпен, бихте могли да ги заявите.

Библиографска справка чрез търсене в бази данни и електронни каталози на НАЦИД

Описание на услугата

Заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN, или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема и допълнителните изисквания на потребителя. Потребителят има възможност да подбере в резултата от търсенето документите, които най-точно съответстват на заданието и да ги заяви за ползване в читалните , копиране, сканиране и запазване на електронен носител.

Библиографски справки за наличието на документи във фондовете на НАЦИД

Справката представлява проверка за наличие на документи (списания, книги, дисертации, доклади, статии и други). Извършва се по зададени: заглавие, автор, или други библиографски данни. Намерените документи могат да се ползват в читалните, да се копират, сканират и запазят на електронен носител.

Документни услуги

Доставка на документи в печатна и електронна форма от библиотеки в страната и чужбина

Описание на услугата

Заявление

• Предоставяне на оригинали или копия от фонда на библиотеката
• Доставка на литература от други библиотеки в София и страната
• Доставка на литература, липсваща в страната чрез международно междубиблиотечно заемане

ЦНТБ предоставя услугата доставка на документи по електронен път, което позволява междубиблиотечното заемане да се извършва във виртуалнa среда. Потребителите могат да заявяват и да получават документи в pdf-формат. Чрез услугата може да поръчвате и получавате сканирани статии от периодични издания /пълен текст/ и до 30 страници от книги и научни доклади.

Копия на документи от фондове на НАЦИД

Описание на услугата

Заявление

Съгласно Закон за авторското право и сродните му права, НАЦИД изготвя и предоставя копия на оригинали от документалните информационни източници на НАЦИД, както и на документи на заявителя.

Общи услуги

Удостоверения НОИ

Академично признаване и професионални квалификации

Издаване на удостоверения и служебни бележки

Служебна бележка за защитен дисертационен труд

Описание на услугата

Заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебна бележка за защитен дисертационен труд.

Служебна бележка за заета академична длъжност

Описание на услугата

Заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебна бележка за заета академична длъжност.

Служебни бележки за завършени научноизследователски проекти

Описание на услугата

Заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебни бележки за завършени научноизследователски проекти.

Служебна бележка за депозиран научен ръкопис

Описание на услугата

Заявление

В съответствие с Постановление на Министерски съвет № 129 от 4.X.1975 г. и Наредба № 400 от 11.I.1977 г. към него НАЦИД издава служебна бележка, с която научните ръкописи се признават за публикации.

Регистър за научната дейност в Република България

Изготвяне на справки

Справка за цитирания на публикации

Описание на услугата

Заявление

Справките за цитирания на публикациите на български учени, изследователи, докторанти, преподаватели и други се извършват в базите данни “Web of Knowledge” и “Scopus”. Те включват 2 етапа:
- Проверка за наличие и брой цитирания.
- Предоставяне на библиографските описания на цитиранията.
За да бъде направена справката е необходимо потребителите да предоставят точен библиографски списък на публикациите си.

Справка за импакт фактор на научни периодични издания

Описание на услугата

Заявление

Справките за импакт фактор на списания се правят в таблиците на “Journal Citation Reports” в офлайн режим. За да бъде направена справката е необходимо потребителите да предоставят списък на списанията, ISSN и годините, в които са публикували.