Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

Издаване на удостоверения и служебни бележки

3214 Удостоверение за „Виза Д”

Издаване на удостоверение за приемане на кандидатите за обучение във висши училища и научни организации в Република България

Описание на услугата

2846 Удостоверение за присъдена научна степен и звание

Издаване на удостоверение за изгубена, унищожена, повредена или станала негодна за употреба диплома за научна степен или свидетелство за научно звание, издадени по реда на Закона за научните степени и научните звания /отменен 2010 г./

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

1599 Служебна бележка за защитен дисертационен труд

Издаване на служебна бележка за защитен дисертационен труд

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебна бележка за защитен дисертационен труд.

1373 Служебна бележка за заета академична длъжност

Издаване на служебна бележка за заета академична длъжност

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация, НАЦИД издава служебна бележка за заета академична длъжност.

Регистър за научната дейност в Република България

Удостоверения НОИКъде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.