Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Готови продукти

Предлагаме на Вашето внимание готови информационни продукти, които можете да заявите.

Продуктите са изготвени в отговор на запитвания от различни институции и организации по актуални проблеми на училищното образование, възпитанието и развитието на подрастващите; висшето образование, науката, технологичното развитие и иновациите. Предоставят се в електронен формат.

Секция Видове продукти

Реферативният обзор съдържа реферати на първоизточници, подбрани по определена тема и представя състоянието и тенденциите в нейното развитие. Реферативните обзори се изготвят на български език въз основа на авторитетни чуждестранни информационни източници, представени в библиографски списък към реферативния обзор.

Фактографската справка съдържа систематизирано описание на издирена фактографска информация по конкретна тема в текстов или табличен вид.

Тематичната библиографска справка е библиографски списък на публикации (книги, статии, дисертации и др.), издирени по определена тема и параметри, зададени от заявителя /години на публикуване, езици, вид на публикациите и др./.

Тематичният подбор съдържа текстове на публикации, нормативни и официални документи и др.п. на оригиналния език на публикуване по определена тема и библиографски списък на издирените публикации. Подборът е резултат от издирване в сайтове на институции и организации, чуждестранни бази данни, периодични издания и други източници на информация.