Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Реферативни обзори и фактографски справки

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ, ЗАПИСАНИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС, ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ

Във фактографската справка са представени възможностите за трудова заетост на редовните студенти за 28 държави в Европа. Обобщено е, че съгласно европейското законодателство относно свободното движение на хора и услуги няма законови ограничения по отношение на трудовата заетост на студентите, но съществуват стриктни регулации за достъп до европейския пазар на труда за студентите от трети страни. Ограничения във връзка със заетостта на студентите са регламентирани във вътрешните правилници на някои висши училища.

април - май, 2019 г., 30 стр.

40 лв

СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСИРАНИ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В ЕС И САЩ

Представени са препоръките на Световната организация за интелектуална собственост за трансфера на технологии от университетите към индустрията. Разгледано е националното законодателство във Великобритания, Естония, Италия, Нидерландия и САЩ, както и конкретни институционални политики и практики.

април - май, 2019 г., 47 стр.

57 лв

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

В реферативния обзор е представена концепцията за обучението по пътна безопасност на Европейския съвет за безопасност на транспорта. Направен е преглед на политиките и практиките в Европа, като по-специално внимание е отделено на Пътеводителя за добри практики в образованието по пътна безопасност в ЕС и националната политика в Нидерландия.

март 2019 г., 35 стр.

45 лв

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ПО СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Представени са утвърдени добри практики в издаването на съвместни дипломи и обобщени данни за някои аспекти на съвместните програми и степени във висшето образование в Европа. Разгледано е съвместното издаване на една диплома от сдружени висши училища в някои страни членки на ЕС (Австрия, Германия, Естония, Унгария, Чехия и Швейцария).

август 2018, 27 стр.

37 лв

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Реферативният обзор съдържа актуални данни за организацията на предучилищното образование в европейските държави. Представена е продължителността на задължителното образование/обучение и възраст на учениците, информация за предоставяните и използвани дидактически средства, както и регулацията на обучението в предучилищното образование.

октомври 2018, 47 стр.

57 лв

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ, РУМЪНИЯ, ФРАНЦИЯ И ХЪРВАТИЯ

Представени са всички по-съществени данни за организационните аспекти на учебния процес в Австрия, Румъния, Франция и Хърватия, с уточнението, че всички европейски държави имат собствени традиции за организацията на учебния процес в различните степени на училищното образование, като утвърдените практики се различават не само между самите държави, но и между отделните училища.

май 2018 г., 17 стр.

27 лв

СТАНДАРТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В АНГЛИЯ, ЕСТОНИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ, СЛОВЕНИЯ И ФРАНЦИЯ

В реферативния обзор са резюмирани резултатите и изводите на Работната група за училищната политика към Генералната дирекция за образование и култура на ЕК, включително приоритетите и повтарящите се проблеми в първоначалното образование и обучение на педагогическите кадри. Разгледани са основните нормативни изисквания за упражняване на учителската професия, кариерното развитие и оценяване на педагогическия персонал във Великобритания (Англия), Естония, Нидерландия, Словения и Франция.

февруари 2018, 38 стр.

48 лв

ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Представени са данни за хуманитарните дисциплини в програмите за обучение на произволно избрани технически университети в САЩ, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Швейцария. Уточнено е, че съществува разминаване в обхвата на понятието "хуманитарни дисциплини" в контекста на техническите специалности, тъй като не се откриват официални национални или международни документи по тази проблематика.

юли 2018 г., 22 стр.

32 лв

ОБЩНОСТНИ ЦЕНТРОВЕ

В реферативния обзор са представени общностните центрове на територията на България с кратка информация за тяхното възникване и развитие. Резюмирани са добри практики от някои държави членки на ЕС (Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Франция, Чехия и Швейцария) и трети страни (Австралия, Ангола, Канада, Ливан, Мароко и Русия).

юни 2018 г., 56 стр.

66 лв

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Във фактографската справка са представени данните за наличието на задочна или подобна форма на обучение в държавите членки на ЕС. Уточнено, че няма унифицирано разбиране/дефиниция на понятието "задочна форма" на обучение във висшето образование, като в повечето държави в Европа институциите за висше образование се ползват с автономия при вземането на решения дали да предлагат програми за обучение в други форми, освен редовна.

май, 2018 г., 14 стр.

24 лв

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

В реферативния обзор е представена обща информация за основните характеристики на ученическите стипендии в 21 европейски държави. Посочено е, че във всички държави в Европа са изградени системи за подпомагане на учениците, като тези системи се различават по вид на стипендиите, критерии за присъждане и образователно ниво, на което се предоставят.

март, 2018 г., 28 стр.

38 лв

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ДО ВРЕДНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

Реферативният обзор е изготвен въз основа на данни, публикувани от Съвместния изследователски център на ЕК и Института за здравеопазване и защита на потребителите. Представени са националните политики за училищната храна в страните членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и обобщение на ограниченията и забраните по държави. В приложение са представени и актуализирани препратки към нормативни актове по темата за всяка от държавите.

януари 2018 г., 26 стр.

36 лв

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ

Представена е актуална информация от официални източници за оповестени мерки и препоръки, свързани с проблема за тежестта на ученическите раници, в Австралия, Австрия, Германия, Индия (щат Телангана), Ирландия, Италия, Словакия, САЩ (щат Калифорния), Филипини, Хонг Конг и Чехия.

декември 2017 г., 28 стр.

38 лв

ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

В реферативния обзор се посочва, че държавата, която има изцяло разработен модел за преход от професионалното образование и обучение към висшето образование с възможности за трансфер на кредити, е Испания. Представени са Националната квалификационна рамка за висше образование на страната и нормативни документи относно признаването на професионално образование и обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър".

ноември 2017 г., 12 стр.

22 лв

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Реферативният обзор е структуриран в три части. Първата част представя анализ на Световната банка за глобалните тенденции в управлението на университетите. Във втората част са проследени реформите във висшето образование в ЕС. Накрая са описани моделите на управление на висшите училища в Австрия, Германия, Дания, Естония, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия и Франция.

октомври 2017, 82 стр.

92 лв

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Обзорът е изготвен въз основа на Доклада за изпълнението на Болонския процес "Европейското пространство за висше образование през 2015 г." на Агенцията за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с допълнени данни от международната мрежа за образование "Евридика". Обобщено е, че в Европейското пространство за висше образование няма единен модел на бакалавърските програми, като те носят 180/210/240 ECTS.

юли 2017 г., 15 стр.

25 лв

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА

Идентифицирани са четири основни модела на публично финансиране на научните изследвания в университетите, които се използват паралелно: частично/допълнително, ориентирано към договор и цел, на проектен принцип и въз основа на формула. Посочено е, че съвременната тенденция е финансирането да се осъществява въз основа на постиженията. Представени са и други модели на финансиране, например за разпределяне на средствата чрез използване на количествени индикатори, като накрая са представени и някои дискусионни аспекти на проблематиката.

юли 2017, 33 стр.

43 лв

ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА

Представени са модели за финансиране на научни организации в 15 държави членки на ЕС (Австрия, Германия, Естония, Латвия и Литва, Обединеното кралство, Полша, Румъния,Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия). Специално внимание е обърнато на финансирането на някои от водещите научни организации в световен мащаб, като дружествата "Макс Планк", "Хелмхолц", "Фраунхофер" и "Лайбниц" в Германия. Разгледана е реформата на системата за висше образвание и за научни изследвания във Франция.

юли 2017, 27 стр.

37 лв

ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС. ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Обърнато е внимание на различните подходи за обучението по роден език за ученици имигранти. Посочено е, че обучение по роден език се предлага по-често в задължителното образование, отколкото във втората степен на средното образование, извън рамките на училището, посредством доброволчески или частни инициативи. Направен е преглед на обучението по майчин език в Австрия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Румъния, Унгария, Франция, Швейцария и Швеция. Приложена е информация относно възможността за полагане на изпит по български език за завършване на средно образование в някои държави.

юли 2017, 23 стр.

33 лв

ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС В НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА И САЩ

Представен е кратък обзор на действащите регламенти за повтаряне на клас в основното образование в Европа. Посочено е, че повтарянето на клас е възможно според законодателството на почти всички държави, макар и в някои от тях да съществуват ограничения за прилагането на тази практика. Разгледани са критериите за повтаряне на клас и ролята на действащите лица в процедурите по вземане на решение. Представена е основна информация за повтарянето на клас и в системата на образование на САЩ.

юни 2017 г., 26 стр.

36 лв

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Посочено е, че макар да се осъществява чрез различни инструменти и методи, оценяването на учениците в държавите членки на ЕС е неразделна част от учебния процес и представлява важен фактор за повишаване на качеството на образованието. Представени са основни характеристики на процеса на оценяване в Австрия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.

юни 2017 г., 28 стр.

38 лв

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ

Систематизирани са основните резултати на международната конференция "Европейски практики за избор и разпространение на учебници", проведена в София през 2010 г. Представени са нормативните уредби, критериите и процедурите по одобряване на учебници в Австрия, Белгия (Френскоговореща общност), Германия, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словакия, Унгария, Франция, Холандия и Швеция. Приложени са също ръководните принципи за качествени учебници на Бюрото по образование на Хонг Конг, като накратко е представен и софтуер за анализ на съдържанието на учебник.

юни 2017 г., 56 стр.

66 лв

МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕСУРСНО И КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

В реферативния обзор са разгледани основни принципи на организацията, управлението, ресурсното и кадрово осигуряване на образованието в осем държави членки на ЕС (Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Чехия). Посочени са прерогативите на централните и местните власти, степенуването на организацията и разпределението на отговорностите, функциите на основните органи в управлението, финансирането и др.

септември 2016 г., 53 стр.

31 лв

ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И ТРЕТИ СТРАНИ

Представени са актуални данни за официалната и минималната възраст, както и за минималния брой години трудов стаж за пенсионирането на учителите в 38-те държави членки на образователната мрежа "Евридика" (Eurydice). Посочени са специфични особености в отделни държави и накратко са обобщени основните аналогии и контрасти относно законоустановената възраст за пенсиониране на учителите.

август 2016 г., 7 стр.

8 лв

МЕХАНИЗМИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Реферативният обзор представя основните европейски документи, свързани с признаването на знания, компетентности и способности в сферата на висшето образование, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Разгледано е и актуалното състояние на изпълнението на препоръките на тези документи в отделните държави. Представени са примери за добри практики и механизми в Австрия, Великобритания (Англия), Германия, Дания, Република Корея, САЩ, Финландия и Франция.

юли 2016 г., 32 стр.

21 лв

ПЛАГИАТСТВОТО В АКАДЕМИЧНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА - ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ В ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

Последователно са представени общоприетото понятие за плагиатство, способите за неговото откриване и перспективите за преодоляването му. Изложени са политиките, процедурите и практиките относно плагиатството във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Румъния, Словакия и Унгария. Приложени са и характерни казуси.

май 2016 г., 30 стр.

20 лв

МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Обзорът включва настоящото състояние в управлението и оценката на университети със статут - научноизследователски университет. Представена е регулацията и практиката в Австралия, Германия (провинция Долна Саксония), Нидерландия, Русия и САЩ.

май 2016 г., 31 стр.

20 лв

ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

Реферативният обзор представя целта и задачите на мониторинговия доклад на ЮНЕСКО "Формиране на образованието на утрешния ден: Десетилетие на образование за устойчиво развитие на ООН (2005 - 2014)", включително основните характеристики на образованието за устойчиво развитие и неговото място сред другите образователни практики. Представени са най-съществените инициативи за екологично и здравно образование в избрани държави.

април 2016 г., 44 стр.

27 лв

ПРАКТИКАТА "НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР"

Наличният световен опит относно практиката "Национален учителски събор" показва различия за нейното разбиране и приложение. Наблюдава се диференциация, предпоставена от вида на водещата организация при провеждането на подобни инициативи. Някои се организират от учителски синдикати, други - от учителски асоциации и/или сдружения, а самостоятелно място заемат т. нар. Teaching Council, разпространени в Австралия, Великобритания (Шотландия, Уелс), Ирландия, Канада, Нова Зеландия и САЩ. Специално внимание е обърнато на Общия учителски съвет на Шотландия и на Учителския съвет в Ирландия.

март 2016 г., 8 стр.

9 лв

ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ И ДАРОВИТИ ДЕЦА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Реферативният обзор съдържа кратко изложение на проблематиката относно обучението на даровити и талантливи деца в общообразователните училища в Европа. Посочено е, че специални образователни мерки за надарени ученици се прилагат във всички страни в Европа. Акцентът е поставен върху индивидуалните качества на учениците, като образованието не е насочено единствено към развиване на техните способности и умения, но също така насърчава тяхното оптимално и хармонично когнитивно, личностно, социално и емоционално развитие. С повече детайли са представени примери за образователни практики във Великобритания (Англия и Уелс), Германия, Латвия, Лихтенщайн, Нидерландия, Полша и Словения.

март 2016 г., 31 стр.

20 лв

ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА СЛИВАНЕ, КОНСОЛИДИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Реферативният обзор представя реформите във висшето образование чрез консолидиране, сливане или преструктуриране, техните резултати и формулираните в следствие на придобития опит препоръки към бъдещи национални политики. Анализирани са самите процеси на обединяване на университети, като са посочени характерни примери сред общо 92 регистрирани обединявания на институции за висше образование в страните членки на ЕС през периода 2000 - 2015 г. На тази база е предложена типология на процесите на обединяване и окрупняване, обобщени са мотивите за тях, участието на публичната власт, постигането на ефективност, управлението на процеса и др. По-подробно е представено сливането на университетите в Есен и Дуисбург, провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия и създаването на Алианс на университети за устойчиво развитие в Австрия.

септември 2015 г., 37 стр.

23 лв

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ

Систематизирани са основните резултати на международната конференция "Европейски практики за избор и разпространение на учебници", проведена в София през 2010 г. Представени са нормативните уредби, критериите и процедурите по одобряване на учебници в Австрия, Белгия (Френска общност), Германия, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словакия, Унгария, Франция, Холандия и Швеция. Приложени са също ръководните принципи за качествени учебници на Бюрото по образование на Хонг Конг, като накратко е представен и софтуер за анализ на съдържанието на учебник.

август 2015 г., 55 стр.

32 лв

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ

В реферативния обзор е представено ръководство за спиране на насилието в училищата, подготвено от ЮНЕСКО и предназначено за учители. Разгледани са също нормативни и политически документи за превенция и предотвратяване на насилието в училищата в Австрия, Великобритания (Англия), Германия, Малта и Финландия. Накрая е приложен списък с други източници на информация по проблематиката.

август 2015 г., 53 стр.

31 лв

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Изтъкнато е, че оценяването на учениците в държавите членки на ЕС се отличава с използването на разнообразни инструменти, методи и практики, формирани в резултат на дългогодишни традиции. Оценките също се диференцират по различни аспекти: вътрешни или външни, текущи или крайни, като освен това притежават различна тежест. В реферативния обзор са представени системите на оценяване в Австрия, Германия, Естония, Испания, Латвия, Полша, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция.

юли 2015 г., 38 стр.

24 лв

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Реферативният обзор излага съвременното разбиране за качеството на училищното образование с политиките и подходите за неговото оценяване в Европа. Разгледани са основните аспекти на външното (статут, отговорни органи, рамки, процедури, резултати, значение, квалификация на оценяващите) и вътрешното (статут, участници, мерки за подпомагане, приложение и значение на резултатите) оценяване. Резюмирани са държавните политики по проблематиката в Белгия (Френскоговореща общност), Дания, Естония, Полша, Румъния и Финландия. Представен е и моделът за постигане на отлични постижения на Европейската фондация по управление на качеството.

юли 2015, 57 стр.

33 лв

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Систематизирана е информацията за учебните програми и предмети (със съответния хорариум) в отделните етапи на училищното образование в 10 страни членки на ЕС (Австрия, Германия, Естония, Испания, Латвия, Полша, Финландия, Франция, Холандия и Чехия).

юли 2015 г., 69 стр.

39 лв

СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Представени са национални и международни документи във връзка с необходимите изисквания към физическата среда в училищата и детските градини. Сред тях присъстват национални инициативи (закони, правилници, указания и програми), стандарти и минимални изисквания за физическата среда, планове, ръководства и др.

юни 2015 г., 72 стр.

41 лв

ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ И РОДИТЕЛСКИ КООПЕРАТИВИ В СТРАНИТЕ В ЕВРОПА

Посочено е, че домашното образование е разпространена форма на обучение предимно в САЩ и Австралия, като в Европа отношението на държавите към него варира от толерантни регламенти до силно ограничителни разпоредби. В реферативния обзор е представена информация за правния статут на домашното образование и наличието на родителски кооперативи (семейни групи/фамилни центрове) в 26 държави в Европа.

април 2015 г., 40 стр.

25 лв

ВИСШЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ

Реферативният обзор уточнява мястото на висшето професионално образование и обучение в Националната квалификационна рамка на висшето образование в Испания. Проследена е процедурата за признаване на професионално образование и обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър". Изложени са националните критерии за подбор на кандидати за висше професионално образование и обучение.

април 2015 г., 12 стр.

11 лв

КЛЪСТЕРИ ВЪВ ВИСШЕТО И НАД ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Представена е политиката за формиране и същността на клъстерите за научноизследователска дейност и висше образование във Франция. Резюмирани са нормативните изисквания към тяхната структура. Посочено е участието на висшите училища в бизнес клъстери.

април 2015 г., 12 стр.

11 лв

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Реферативният обзор представя концепцията за гражданско образование, подходите към изучаване на гражданското образование (като самостоятелен/отделен учебен предмет или интегрирането му в по-широки предмети/области на учебната програма), препоръчителното учебно време, мястото на гражданското образование в националните учебни програми за училищно образование и оценяването на учениците по гражданско образование.

март 2015 г., 32 стр.

21 лв

УНИВЕРСИТЕТИ НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Разгледани са бизнес моделите на университетите на третата възраст (френски, британски) и европейската политика във връзка с обучението на възрастни с акцент върху съвременните практики за организирането на такива университети в Австралия, Австрия, Германия, Испания, Канада, Малта, Полша, Хърватия и Чехия. Представен е университетът на третата възраст в гр. Тулуза, Франция.

февруари 2015 г., 35 стр.

22 лв

ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ЕС

Реферативният обзор изтъква значението на достъпа до висше образование за интегрирането на бежанците в ЕС. Представени са добри практики и политики за достъп до висше образование на бежанците в Австрия, Великобритания, Германия и в други страни членки на ЕС.

януари 2015 г., 31 стр.

20 лв

КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАЕМАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

В реферативния обзор са разгледани нормативните разпоредби, отнасящи се до академичния състав на институциите за висше образование в страните от ЕС. Представени са накратко условията за допускане до конкурси за заемане на академични длъжности, критериите за тяхното провеждане, изискванията към образованието на кандидатите, процедурите по назначаване, възможностите за кариерно развитие на преподавателите.

януари 2015 г., 32 стр.

21 лв