Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Тематични библиографски справки

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Книги, дисертации, статии, eBOOKS, публик. на свободен достъп 2014-2023. Бълг., рус., англ. ез.

147 заглавия

45 лв

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, eBOOKS, публик. на свободен достъп 2018-2023. Бълг., рус., англ. ез.

62 заглавия

25 лв

МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Книги, дисертации, статии, eBOOKS, публик. на свободен достъп 2018-2023. Бълг., рус., англ. ез.

57 заглавия

25 лв

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, eBooks, 2013-2023. Бълг., рус., англ. ез.

88 заглавия

30 лв

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, eBooks, 2018-2023. Бълг., рус., англ. ез.

64 заглавия

25 лв

БИЛИНГВИЗЪМ (ДВУЕЗИЧИЕ) В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. Бълг., рус., англ. ез.

132 заглавия

45 лв

ИГРАТА КАТО МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2020-2022. Бълг., рус., англ. ез.

81 заглавия

30 лв

STEM ОБРАЗОВАНИЕ (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS)

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2022. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия

25 лв

СТРЕС И БЪРНАУТ В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2022. Бълг., рус., англ. ез.

82 заглавия

30 лв

ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2018-2022. Бълг., рус., англ. ез.

56 заглавия

25 лв

ОЦЕНЯВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ - ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2022. Бълг., рус., англ. ез.

74 заглавия

30 лв

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2017-2022. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия

25 лв

УЧЕБЕН ПРОЦЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2017-2022. Бълг., рус., англ. ез.

74 заглавия

30 лв

ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. Бълг., рус., англ. ез.

105 заглавия

40 лв

ОБРАЗОВАНИЕ В ОНЛАЙН СРЕДА

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2022. Бълг., рус., англ. ез.

78 заглавия

30 лв

ЗА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2009-2021. Бълг., рус., англ. ез.

39 заглавия

20 лв

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

80 заглавия

30 лв

РЕФЛЕКСИВЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

56 заглавия

25 лв

ЗА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

49 заглавия

25 лв

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

75 заглавия

30 лв

ВЪЗПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СОП

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2021. Бълг., рус., англ. ез.

136 заглавия

55 лв

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. 2016-2021. Бълг., рус., англ. ез.

91 заглавия

45 лв

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. 2015-2020. Бълг., рус., англ. ез.

106 заглавия

53 лв

ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2019. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия

30 лв

НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

14 заглавия

10 лв

МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА

Книги. Бълг. ез.

26 заглавия

10 лв

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА ИГРАТА

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2019. Бълг., рус., англ. ез.

36 заглавия

15 лв

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА

Книги, публик. на свободен достъп. Бълг., рус. ез.

20 заглавия

10 лв

ОПТИМИЗМЪТ И ПЕСИМИЗМЪТ - ОРИЕНТИРИ В ЖИВОТА

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2001-2019. Бълг., рус., англ. ез.

80 заглавия

30 лв

НРАВСТВЕНО И ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2015-2019. Бълг., рус., англ. ез.

61 заглавия

40 лв

ХУМАНИЗМЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2013-2019. Бълг., рус., англ. ез.

48 заглавия

34 лв

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2019. Бълг., рус., англ. ез.

77 заглавия

48 лв

ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2018. Бълг., рус., англ. ез.

104 заглавия

52 лв

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2010-2018. Бълг. ез.

90 заглавия

45 лв

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЕМЕЙСТВО - УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2018. Бълг., рус., англ. ез.

58 заглавия

40 лв

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ВЪРХУ РЕГИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ В БЪЛГАРИЯ

Книги, дисертации, статии, 2004-2018. Бълг. ез.

34 заглавия

25 лв

ЗА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Книги, дисертации, статии, 2012-2018. Бълг., рус., англ. ез.

95 заглавия

47 лв

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., англ. ез.

62 заглавия

41 лв

НЕОФИТ РИЛСКИ - ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И КНИЖОВНИЦИ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

41 заглавия

30 лв

ГРАМОТНОСТТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг. ез.

49 заглавия

30 лв

БЪЛГАРСКИЯТ БУКВАР ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Книги, дисертации, статии, 1844-2003. Бълг. ез.

105 заглавия

52 лв

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Книги, дисертации, статии, 2011-2017. Бълг., англ. ез.

85 заглавия

52 лв

СТАРОПЕЧАТНИ, РЕДКИ И ЦЕННИ КНИГИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА

Книги. Бълг., рус. ез.

42 заглавия

30 лв

ФОЛКЛОР И ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2016. Бълг., рус., англ. ез.

66 заглавия

43 лв

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., рус., англ. ез.

76 заглавия

48 лв

ИНОВАЦИИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., рус., англ. ез.

75 заглавия

47 лв

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Книги, дисертации, статии, 2013-2017. Бълг., англ. ез.

51 заглавия

25 лв

КЛАСНАТА СТАЯ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2007-2016. Бълг., англ. ез.

63 заглавия

15 лв

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Книги, дисертации, статии, 2010-2016. Бълг., рус., англ. ез.

45 заглавия

10 лв

СОЦИАЛНАТА МИСИЯ НА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯТА НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2005-2016. Бълг., рус., англ. ез.

89 заглавия

15 лв

ОБУЧЕНИЕ НА ДАРОВИТИ И ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Книги, дисертации, статии, 1985 -2016. Бълг., англ. ез.

55 заглавия

15 лв

НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ

Книги, дисертации, статии, 2005 -2016. Бълг., англ. ез.

79 заглавия

15 лв

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Книги, дисертации, статии, 2010 -2016. Бълг., англ. ез.

116 заглавия

20 лв

ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2006 -2016. Бълг., англ. ез.

88 заглавия

15 лв

УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ - ЕДИННА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИСТЕМА

Книги, дисертации, статии, 1991 -2016. Бълг., рус., англ. ез.

127 заглавия

20 лв

САМООЦЕНКАТА КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., англ. ез.

78 заглавия

15 лв

МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ИЗКУСТВОТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

89 заглавия

15 лв

МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

59 заглавия

10 лв

СОЦИОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА

Книги, дисертации, статии, 2007 -2015. Бълг., англ. ез.

56 заглавия

10 лв

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2009 -2015. Бълг., англ. ез.

80 заглавия

15 лв

ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

29 заглавия

10 лв

АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

92 заглавия

15 лв

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕНЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

105 заглавия

20 лв

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2008 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

55 заглавия

10 лв

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 1998-2015. Бълг., рус., англ. ез.

111 заглавия

20 лв

ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2007-2015. Бълг., англ. ез.

52 заглавия

10 лв

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И ФОРМИРАНЕ ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2015. Бълг., рус., англ. ез.

100 заглавия

20 лв

ОБЩУВАНЕТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2007-2015. Бълг., англ. ез.

50 заглавия

10 лв

ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Книги, дисертации, статии, 2009-2015. Бълг., рус., англ. ез.

44 заглавия

10 лв

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП

Книги, дисертации, статии, 2009-2015. Бълг., рус., англ. ез.

101 заглавия

20 лв

БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

53 заглавия

10 лв

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ (1878-2020 Г.)

Книги, дисертации, статии, 1878-2020. Бълг. ез.

375 заглавия

50 лв

ПЕДАГОГИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

Книги, дисертации, статии. Бълг., англ., немски ез.

41 заглавия

10 лв

КОМЕНСКИ, РУСО, ПЕСТАЛОЦИ И ПИАЖЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии. Бълг., рус., англ. ез.

100 заглавия

25 лв