Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Актуална периодика

Списък на българските и чуждестранните периодични издания, получавани в библиотеката през 2024 г.

Български периодични издания

ISSN Заглавие
0861-3990 Аз буки
0324-1254 Архитектура
1311-7211 АТТ Автотранспортна техника
1314-7285 ББИА онлайн
0861-847Х Библиотека
0861-6604 Бизнес управление
0323-9519 Български език и литература
1310-0254 Български законник
0861-7813 Българско списание по психология
0324-0711 Бюлетин за строителство и архитектура
0324-1610 Геодезия, картография, земеустройство
1310-2265 Геология и минерални ресурси
1312-4579 Геополитика и геостратегия
1311-221X Годишник на Бургаски свободен университет
0323-9470 Годишник на СА "Д. А. Ценов" Свищов
0861-7570 Гора
2535-0706 Детска градина
1310-3091 Дневен труд
1310-1331 Доклади на Българската академия на науките
1311-8668 Екологично инженерство и опазване на околната среда
0861-4717 Електротехника и електроника
1314-0671 Енерджи ревю
1310-683X Железопътен транспорт
1310-6686 Известия на Техническия университет - Габрово = Journal of Technical University - Gabrovo
1314-376X Икономика
1311-0470 Инженеринг ревю
1312-5702 Инженерни науки
0861-3710 История
0861-1718 Критика и хуманизъм
0204-6881 Математика
1310-2230 Математика и информатика
1313-7387 Машиностроене и електротехника
0324-1092 Международни отношения
C608-4478 Мениджър
0861-5713 Минно дело и геология
0323-9004 Народностопански архив
2738-7135 Обучение по природни науки и върхови технологии = Natural Science and Advanced Technology Education
1312-1170 Опаковки и печат
0861-3982 Педагогика
0204-9953 Полиграфия
1310-7348 Правна мисъл
2535-0692 Предучилищно и училищно образование
1314-555X Професионално образование
1314-006X Психология - теория и практика
0568-465X Растениевъдни науки
0861-4210 Светът на физиката
1310-9901 Седмичен законник
1310-6600 Сердика математическо списание
0324-1572 Социологически проблеми
0007-3989 Списание на Българската академия на науките
1310-3393 Спорт и наука
1310-0270 Стратегии на образователната и научната политика
1311-0217 Строителен обзор
0204-6962 Съвременник
0204-8701 Съпоставително езикознание
1310-912X Текстил и облекло
1313-3861 Техносфера
1312-9481 Труд и право
0205-1354 Учителско дело
2534-999 ХайТек=HiTech
0205-1834 Чуждоезиково обучение
1312-9449 Auto bild България
1310-0351 Bulgarian journal of agricultural science
1312-7462 Economic Alternatives
1313-8251 International journal on information technologies and security
1314-7471 Journal of Chemical Technology and Metallurgy
1311-5065 Journal of Environmental Protection and Ecology
1314-9709 Medical magazine: специализирано списание за лекари
1312-6571 National Geographic България

Чуждестранни периодични издания