Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

За НАЦИД

Секция Статут

Националният център за информация и документация (НАЦИД) е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката със седалище гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А.

Мисия

НАЦИД осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.

Центърът съдейства за улесняване на мобилността на гражданите на пазара на труда като предоставя информация и услуги:

 • по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и изпълнява функциите на Национален център по академично признаване и мобилност;
 • издава удостоверения по нерегулирани професии в България, които са регулирани в други страни;
 • за признаване на правото за упражняване на професия на граждани и компетентни органи в други страни чрез Информационната система на вътрешния пазар на ЕС.

Визия

Качествено и ефективно информационно и административно обслужване на институциите и гражданите в сферата на своите компетенции.

Ценности

 • Висок професионализъм - компетентна администрация и обслужване на високо професионално ниво. Стремеж към непрекъснато развитие и самоусъвършенстване на служителите.
 • Етично поведение - отзивчив персонал, който спазва етичните норми и работи с внимание и уважение към всички потребители и помежду си.
 • Прозрачност - на всеки един етап от процедурите по обслужване на потребителите те могат да следят развитието им и да контактуват със служителите.
 • Удовлетвореност на потребителите – всички усилия на администрацията са насочени към навременно и качествено обслужване на заявителите.
 • Отговорност – всеки служител поема и изпълнява с готовност поставените задачи, качествено и при спазване на сроковете, като обосновава и обяснява действията си на съответните заинтересованите страни.
 • Лидерство и мениджмънт, ориентирани към постигането на целите на НАЦИД - ръководство, което е пример за професионализъм за служителите и дава мотивация за постигане на организационни цели. Ръководителите имат способността да разпознават и оценяват талантите на отделните служители и да стимулират използването им за подобряване на организацията.

Ръководство

Националният център за информация и документация се ръководи и представлява от г-жа Ваня Грашкина-Минчева – изпълнителен директор.


Секция Основни дейности

Центърът осъществява разнообразни дейности:

 • Изпълнява функциите на Национален информационен център за академично признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (Лисабонска конвенция) и е член на Европейските мрежи ENIC/NARIC.
 • Организира процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесняване достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.
 • Издава удостоверения за придобита професионална квалификация по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирани професии на територията на друга държава.
 • Организира и извършва дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена.
 • Води и поддържа регистъра за научната дейност в Република България по чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания и координира дейността на националния регистър с европейската мрежа на научни регистри – ЕУРОКРИС
 • Поддържа информационна база данни на български и английски език, съдържаща Списъка на регулираните професии в Република България и условията за достъп и упражняването им, като и информация за регулираните професии в държавите членки на Европейския съюз.
 • Изпълнява функциите на помощен център по смисъла на чл. 57б от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
 • Осигурява библиографска и аналитична информация за Министерството на образованието и науката и структурите на изпълнителната власт, Народното събрание, Администрацията на Президента и други заинтересовани организации и частни лица в подкрепа на: хармонизирането на нормативната уредба в областта на образованието, науката и иновациите със законовата рамка на Европейския съюз; разработването на концепции, стратегии и програми; популяризиране на постиженията на българската наука.
 • Разработва и разпространява информационни продукти и услуги.
 • Подготвя информационни издания в печатен и електронен формат.
 • Поддържа Регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове в Република България.
 • Събира, съхранява, обработва и предоставя за ползване научно-техническа и педагогическа литература и информация в Научната библиотека.

Секция Структура

Изпълнителен директор

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща vcankova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 25

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция АФСДУС Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща ivanka.koteva@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 26

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция АПРП Академично признаване и регулирани професии

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща tonev@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 62

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

ЦАО (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция ИДУОД Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща lozanova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 55

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

ЦАО (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция ИОАСНД Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща d_todorova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 67

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

ЦАО (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция НТПБ Научно-техническа и педагогическа библиотека

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

ел.поща k.ilieva@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 40

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

ЦАО (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници


Секция Нормативна уредба

Секция Бюджет

Секция Стратегически документи


Секция Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Адриана Хаджиева
Ася Петрунова-Червенова - не *
Боряна Янакиева - не *
Величка Лозанова
Вержиния Попова - не *
Виолета Машиах
Даниела Йосифова
Диана Тодорова - не *
Димитър Евтимов
Добринка Корсакова
Евелина Георгиева
Елена Ангелова - не *
Ива Тодорова - не *
Йоанна Терзиева
Йордан Илиев
Камелия Велчева - не *
Костадин Тонев - не *
Красимир Кисьов
Красимира Илиева
Мария Димова
Мая Габровска-Стоянова
Миглена Миткова-Ангелова
Нина Евтимова
Светла Стаменова
Снежана Стаматова
Снежанка Коларова
София Панкова
Янка Идакиева

* Служителят не дава съгласие за публично обявяване на декларацията в интернет съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД


Секция Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Адриана Хаджиева
Анета Райкова
Ани Методиева
Ася Петрунова-Червенова
Боряна Янакиева
Величка Лозанова
Вержиния Попова
Виктория Илиева
Виолета Машиах
Гергина Теофилова
Даниела Йосифова
Десислава Митева
Диана Тодорова
Димитър Евтимов
Добринка Корсакова
Евелина Георгиева
Елена Ангелова
Ива Тодорова
Иванка Котева
Йоанна Терзиева
Йордан Илиев
Камелия Велчева
Катя Радева
Костадин Тонев
Красимир Кисьов
Красимира Илиева
Маргарита Стойчева
Мария Бързакова
Мария Димова
Миглена Игнатова
Миглена Котова
Миглена Миткова-Ангелова
Нина Евтимова
Оля Алексиева
Петър Грозданов
Полина Петкова
Росица Петкова
Румяна Тонева
Светла Стаменова
Силвия Георгиева
Силвия Медникарова-Маркова
Силвия Нанева
Снежана Стаматова
Снежанка Коларова
София Панкова
Станислава Момчилова
Стела Славчева
Стефка Григорова
Суад Ибрахим
Цветелина Накова
Янка Идакиева