НАЦИД

Бърза навигация


Съдържание на страницата

За НАЦИД


Секция Статут

Националният център за информация и документация (НАЦИД) е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката със седалище гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А.

Мисия

НАЦИД осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.

Центърът съдейства за улесняване на мобилността на гражданите на пазара на труда като предоставя информация и услуги:

 • по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и изпълнява функциите на Национален център по академично признаване и мобилност;
 • издава удостоверения по нерегулирани професии в България, които са регулирани в други страни;
 • за признаване на правото за упражняване на професия на граждани и компетентни органи в други страни чрез Информационната система на вътрешния пазар на ЕС.

Визия

Качествено и ефективно информационно и административно обслужване на институциите и гражданите в сферата на своите компетенции.

Ценности

 • Висок професионализъм - компетентна администрация и обслужване на високо професионално ниво. Стремеж към непрекъснато развитие и самоусъвършенстване на служителите.
 • Етично поведение - отзивчив персонал, който спазва етичните норми и работи с внимание и уважение към всички потребители и помежду си.
 • Прозрачност - на всеки един етап от процедурите по обслужване на потребителите те могат да следят развитието им и да контактуват със служителите.
 • Удовлетвореност на потребителите – всички усилия на администрацията са насочени към навременно и качествено обслужване на заявителите.
 • Отговорност – всеки служител поема и изпълнява с готовност поставените задачи, качествено и при спазване на сроковете, като обосновава и обяснява действията си на съответните заинтересованите страни.
 • Лидерство и мениджмънт, ориентирани към постигането на целите на НАЦИД - ръководство, което е пример за професионализъм за служителите и дава мотивация за постигане на организационни цели. Ръководителите имат способността да разпознават и оценяват талантите на отделните служители и да стимулират използването им за подобряване на организацията.

Ръководство

Националният център за информация и документация се ръководи и представлява от г-жа Ваня Грашкина-Минчева – изпълнителен директор.


Секция Основни дейности

Центърът осъществява разнообразни дейности:

 • Изпълнява функциите на Национален информационен център за академично признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (Лисабонска конвенция) и е член на Европейските мрежи ENIC/NARIC.
 • Организира процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесняване достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.
 • Издава удостоверения за придобита професионална квалификация по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирани професии на територията на друга държава.
 • Организира и извършва дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена.
 • Води и поддържа регистъра за научната дейност в Република България по чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания и координира дейността на националния регистър с европейската мрежа на научни регистри – ЕУРОКРИС
 • Поддържа информационна база данни на български и английски език, съдържаща Списъка на регулираните професии в Република България и условията за достъп и упражняването им, като и информация за регулираните професии в държавите членки на Европейския съюз.
 • Изпълнява функциите на помощен център по смисъла на чл. 57б от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
 • Осигурява библиографска и аналитична информация за Министерството на образованието и науката и структурите на изпълнителната власт, Народното събрание, Администрацията на Президента и други заинтересовани организации и частни лица в подкрепа на: хармонизирането на нормативната уредба в областта на образованието, науката и иновациите със законовата рамка на Европейския съюз; разработването на концепции, стратегии и програми; популяризиране на постиженията на българската наука.
 • Разработва и разпространява информационни продукти и услуги.
 • Подготвя информационни издания в печатен и електронен формат.
 • Поддържа Регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове в Република България.
 • Събира, съхранява, обработва и предоставя за ползване научно-техническа и педагогическа литература и информация в Научната библиотека.

Секция Структура

 • Изпълнителен директор

  • Главен секретар

   • Дирекция АФСДУС

    Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността
   • Дирекция АПРП

    Академично признаване и регулирани професии
   • Дирекция ИДУОД

    Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи
   • Дирекция ИОАСНД

    Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност
   • Дирекция НТПБ

    Научно-техническа и педагогическа библиотека

Секция Нормативна уредба


Секция Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

имена т.1 т.2 т.3
Адриана Хаджиева изтегли изтегли
Ася Петрунова-Червенова - не *
Боряна Янакиева - не *
Величка Лозанова изтегли изтегли
Вержиния Попова - не *
Вержиния Цанкова изтегли изтегли изтегли
Виолета Машиах изтегли изтегли
Даниела Йосифова изтегли изтегли
Диана Тодорова - не *
Димитър Евтимов изтегли изтегли
Добринка Корсакова изтегли изтегли
Евелина Георгиева изтегли изтегли
Зорница Зенгинова-Ковачева изтегли изтегли
Ива Тодорова - не *
Йоанна Терзиева изтегли изтегли
Йордан Илиев изтегли изтегли
Камелия Велчева - не *
Катя Радева изтегли изтегли
Костадин Тонев - не *
Красимир Кисьов изтегли изтегли
Красимира Илиева изтегли изтегли
Мария Димова изтегли изтегли
Мария Цанкова изтегли изтегли
Мая Габровска-Стоянова изтегли изтегли
Миглена Миткова-Ангелова изтегли изтегли
Нина Евтимова изтегли изтегли
Светла Стаменова изтегли изтегли
Снежана Стаматова изтегли изтегли
Снежанка Коларова изтегли изтегли
София Панкова изтегли изтегли
Янка Идакиева изтегли изтегли
имена т.1 т.2 т.3

* Служителят не дава съгласие за публично обявяване на декларацията в интернет съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД