Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Регистър на висшите училища в Република България

Регистърът на висшите училища e електронна база данни, която се води и поддържа от министъра на образованието чрез Националния център на информация и документация на основание чл. 10, ал. 2, т. 3, а) от Закона за висшето образование във връзка с чл. 2, ал. 22, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния център по информация и документация. Регистърът съдържа информация за всички висши училища, включваща данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките и срока на валидност от процедурите за акредитация и за оценяване на проект. Информацията в Регистъра е публично достъпна и предоставя възможност за извършването на справки.

Регистър на висшите училищаСистема за оторизирани представители