Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Регистър на академичния състав в Република България

Регистърът на академичния състав в Република България е електронна база данни с публичен достъп, която се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. Съдържа информация за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, за защитените дисертационни трудове и за лицата на академични длъжности в Република България.

За всяко подлежащо на вписване лице е създаден електронен профил, който включва заеманите академични длъжности, обстоятелствата, свързани с индивидуалните наукометрични показатели, които отразяват неговите научни резултати и резултатите, които отразяват постиженията му в преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност, определени в съответствие с чл. 2б, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането му.

Информацията за съответствието с минималните национални изисквания за лицата, които към момента заемат академични длъжности, следва да бъде заявена от висшите училища и научните организации в съответствие с § 44, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗРАСРБ.

Регистър на академичния съставСистема за оторизирани представители