Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Дигитална колекция

Дигиталната колекция представя част от редките и ценни старопечатни издания в областта на педагогиката от края на 19 век, които библиотеката на НАЦИД притежава.

НЕЩО за безкнижните человеци / [прев. от руски Б. Петков]. - [3. изд., с променен език и правопис]. - Цареград : В печятницата Папазиянова, 1858. - 24 с. ; 18,5 см

Изтегли

КНИЖКА за благонравието / преведена [от френски] от Христо Д. Ваклидова, възпитаника от Бебешкото французско училище ;

извадена на свят с иждивението на Димитрия Добровича и Георгия Василева ; продава ся за полза на българската книжнина. - Цариград - Галата : В книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. - [8], 38 с. ; 21,5 см

Изтегли

НАЧАЛНОЕ учение человеком хотящим учитиса книг Божественнаго писания. - В Букуресте : В типографии канцеляриста Петра Сапунова, 1844. - 21 л. ; 16 см

Изтегли

СОКОЛ : Сборник от разни списания за прочитане : За учебните заведения : Кн. 1.

/ [Състав. Л. Каравелов]. - В Свищов и др. : Издала книжарницата на Д. Манчова и с-ие в Свищов, в Пловдив и в Битола, 1875 (Букурещ : В печатницата на "Знание"). - V, 6-192 с. ; 21,7 см

Изтегли

АН, Франц

Французка граматика за класическите граждански училища от д-р Ф. Ан / Превод от К. Ив. Търновский. - 1. изд. - Виена : У книгопечатн. Л. Сомера и сие, 1869. - 279 с. ; 19,3 см

Изтегли

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Българските книжници или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука / сочини Василий Априлов. - Одеса : В Градската типография, 1841. - 31 с. ; 18 см

Изтегли

БУСИЛИН, Георги Попилиев

Български буквар / На иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. - Москва : В Университетската печатня, 1844. - 117, [1] с. ; 18,5 см

Изтегли

ГЕРАКИС, Атанасиос

Стихийная аритметика : Во употребление болгарских училищ / Сочинена на гречески от г. Ат. Гераки ; А на болгарский язик преведена от Сави Илиевича, панигюрца. - В Смирне : В типографии А. Дамианова, 1843. - [3], 144 c. ; 18,5 см

Изтегли

ДАНОВ, Христо Груев

Пространна числителница с прибавление приличнити задатци на всяко действие / нарядил Х. Г. Данов ; издава ся от содружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. - Пеща : У книгопечятн. Алойзия Бучянский, 1859. - 190 с. ; 18,1 см

Изтегли

ДАНОВ, Христо Груев

Втора четеница за ученици в главни училища / Събрана и нарядена от Хр. Г. Данов. - 3. изд. - Пловдив и др. : Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872 (Въ[в] Виена : У книгопечатн. Л. Сомер и с-ие). - VII, 120 с. : с ил. ; 21 см

Изтегли

КАРОЛЕВ, Рачо Михов

Ръководство по звучната метода за учителите в първоначалните училища / Съставено от Р. К-ва ; Напечатано с иждивението на учителя Цветка Н. Самарджиева. - Цариград : В печатницата на в. "Македония", 1872. - Х, 11-56 с., 1 л. : табл. ; 19 см

Изтегли

КРИЛОВ, Иван Андреевич

Басни : Книжка I / [Прев.] Илия Христович. - Русе : В печатницата на Дунавската област, 1873. - 16 с. ; 19 см

Изтегли

МАЛИНИН, Александър Фьодорович

Космография : (Ръководство за училищата) : Със 101 фигури / съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия ;

от третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. - В Търново : Книгопродавница Момчилова и сие, 1873 (Въ[в] Виена : У книгопечатница Л. Сомер и сие). - IV, 5-200, [4] с. ; 18,8 см

Изтегли

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Граматика за новобългарския език / От Ив. Н. Момчилова. - 1. изд. - Русчук : В печатницата на Дунавската област, 1868. - IV, II, 3-160 с. ; 20,1 см

Изтегли

ОБРАДОВИЧ, Доситей

Ижица Доситея Обрадовича / преведе от сърбски на български язик Теодор Т. Хрулев, взаимноучител свищовский ; напечата се с иждивението на Йована Стоянова, мер. - Букурещ : В типографията Нифона митрополита, 1858. - 39 с. ; 18,9 см

Изтегли

РОБОВСКИ, Стоян Попандреев

Учебна книжка за образованието на децата : книжка I / превел [и съставил] Стоян П. Андреев С. Робовский еленчянин. - Цариград : В печятницата Тадея Дивитчияна, 1858. - [2], 35 с. ; 18,9 см

Изтегли

ШЛЬОЦЕР, Аугуст Лудвиг фон

Ведение в всеобща история : ч. 1-2 / превел от руски Атанасий Чолаков Хиляндарец. - В Цариград : типографията на Ц. вестник, 1851. - 206 с. ; 20,7 см

Изтегли

none