NACID's official website

  1. The official website uses nacid.bg

    The domain nacid.bg belongs to the National Centre for Information and Documentation.

  2. Secure websites use HTTPS

    lock or https:// means you’ve safely connected to the nacid.bg website. Share sensitive information only on official, secure websites.
Digital Collection

The digital collection presents a portion of the rare and valuable old printed editions in the area of pedagogy from the end of the 19th century, which belong to the NACID library fund.

НЕЩО за безкнижните человеци / [прев. от руски Б. Петков]. - [3. изд., с променен език и правопис]. - Цареград : В печятницата Папазиянова, 1858. - 24 с. ; 18,5 см

Download

КНИЖКА за благонравието / преведена [от френски] от Христо Д. Ваклидова, възпитаника от Бебешкото французско училище ;

извадена на свят с иждивението на Димитрия Добровича и Георгия Василева ; продава ся за полза на българската книжнина. - Цариград - Галата : В книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. - [8], 38 с. ; 21,5 см

Download

НАЧАЛНОЕ учение человеком хотящим учитиса книг Божественнаго писания. - В Букуресте : В типографии канцеляриста Петра Сапунова, 1844. - 21 л. ; 16 см

Download

СОКОЛ : Сборник от разни списания за прочитане : За учебните заведения : Кн. 1.

/ [Състав. Л. Каравелов]. - В Свищов и др. : Издала книжарницата на Д. Манчова и с-ие в Свищов, в Пловдив и в Битола, 1875 (Букурещ : В печатницата на "Знание"). - V, 6-192 с. ; 21,7 см

Download

АН, Франц

Французка граматика за класическите граждански училища от д-р Ф. Ан / Превод от К. Ив. Търновский. - 1. изд. - Виена : У книгопечатн. Л. Сомера и сие, 1869. - 279 с. ; 19,3 см

Download

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Българските книжници или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука / сочини Василий Априлов. - Одеса : В Градската типография, 1841. - 31 с. ; 18 см

Download

БУСИЛИН, Георги Попилиев

Български буквар / На иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. - Москва : В Университетската печатня, 1844. - 117, [1] с. ; 18,5 см

Download

ГЕРАКИС, Атанасиос

Стихийная аритметика : Во употребление болгарских училищ / Сочинена на гречески от г. Ат. Гераки ; А на болгарский язик преведена от Сави Илиевича, панигюрца. - В Смирне : В типографии А. Дамианова, 1843. - [3], 144 c. ; 18,5 см

Download

ДАНОВ, Христо Груев

Пространна числителница с прибавление приличнити задатци на всяко действие / нарядил Х. Г. Данов ; издава ся от содружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. - Пеща : У книгопечятн. Алойзия Бучянский, 1859. - 190 с. ; 18,1 см

Download

ДАНОВ, Христо Груев

Втора четеница за ученици в главни училища / Събрана и нарядена от Хр. Г. Данов. - 3. изд. - Пловдив и др. : Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872 (Въ[в] Виена : У книгопечатн. Л. Сомер и с-ие). - VII, 120 с. : с ил. ; 21 см

Download

КАРОЛЕВ, Рачо Михов

Ръководство по звучната метода за учителите в първоначалните училища / Съставено от Р. К-ва ; Напечатано с иждивението на учителя Цветка Н. Самарджиева. - Цариград : В печатницата на в. "Македония", 1872. - Х, 11-56 с., 1 л. : табл. ; 19 см

Download

КРИЛОВ, Иван Андреевич

Басни : Книжка I / [Прев.] Илия Христович. - Русе : В печатницата на Дунавската област, 1873. - 16 с. ; 19 см

Download

МАЛИНИН, Александър Фьодорович

Космография : (Ръководство за училищата) : Със 101 фигури / съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия ;

от третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. - В Търново : Книгопродавница Момчилова и сие, 1873 (Въ[в] Виена : У книгопечатница Л. Сомер и сие). - IV, 5-200, [4] с. ; 18,8 см

Download

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Граматика за новобългарския език / От Ив. Н. Момчилова. - 1. изд. - Русчук : В печатницата на Дунавската област, 1868. - IV, II, 3-160 с. ; 20,1 см

Download

ОБРАДОВИЧ, Доситей

Ижица Доситея Обрадовича / преведе от сърбски на български язик Теодор Т. Хрулев, взаимноучител свищовский ; напечата се с иждивението на Йована Стоянова, мер. - Букурещ : В типографията Нифона митрополита, 1858. - 39 с. ; 18,9 см

Download

РОБОВСКИ, Стоян Попандреев

Учебна книжка за образованието на децата : книжка I / превел [и съставил] Стоян П. Андреев С. Робовский еленчянин. - Цариград : В печятницата Тадея Дивитчияна, 1858. - [2], 35 с. ; 18,9 см

Download

ШЛЬОЦЕР, Аугуст Лудвиг фон

Ведение в всеобща история : ч. 1-2 / превел от руски Атанасий Чолаков Хиляндарец. - В Цариград : типографията на Ц. вестник, 1851. - 206 с. ; 20,7 см

Download

none