NACID's official website

 1. The official website uses nacid.bg

  The domain nacid.bg belongs to the National Centre for Information and Documentation.

 2. Secure websites use HTTPS

  lock or https:// means you’ve safely connected to the nacid.bg website. Share sensitive information only on official, secure websites.
INFOworld

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година

Висше образование и наука, 2019

Висше образование и наука, 2019
Брой 4. СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ…

Съдържание:

Изтегли

 • ПРЕПОРЪКИ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ КЪМ ИНДУСТРИЯТА
 • СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА НА IMPERIAL COLLEGE LONDON
 • СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В ЕСТОНИЯ
 • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ИТАЛИЯ
 • СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В НИДЕРЛАНДИЯ
 • СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСИРАНА С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В САЩ
 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ УНИВЕРСИТЕТИ/ВИСШИ УЧИЛИЩА
 • ПРИМЕР ЗА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР НА УНИВЕРСИТЕТСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ОСНОВАН НА ОПИТА И ПРОУЧВАНИЯТА НА КАТОЛИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ЛЬОВЕН (БЕЛГИЯ)

Висше образование и наука, 2019
Брой 3. ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Съдържание:

Изтегли

 • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА: СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, БАРИЕРИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ
 • ДОБРИ ПРАКТИКИ
 • ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НИДЕРЛАНДИЯ

Висше образование и наука, 2019
Брой 2. ВАЛИДИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ОТВОРЕНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • ПРИЗНАВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВИ, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
 • ПРАКТИКИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ
 • ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА УЧЕНЕ, БАЗИРАНО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ С ОТВОРЕН ДОСТЪП
 • ИЗСЛЕДВАНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
 • ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Висше образование и наука, 2019
Брой 1. ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПА: КОНЦЕПЦИЯ, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ
 • РАМКА ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПОЛИТИКИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • СВЕТОВНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ