Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

6. КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА?

6.1. Издаване на удостоверение за признаване на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките”

Придобитата в чужбина степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава. Признаването в Националния център за информация и документация се удостоверява чрез издаването на удостоверение по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД, в което се вписват следните данни:

 • Името на заявителя, единния граждански номер или личния номер на чужденец, дата и място на раждане, гражданството;
 • Признатата степен по съответното професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
 • Наименование на чуждестранното висше училище или научната организация, присъдила степента и съответната държава по седалище.

Заявителят има право да   му бъде издадено и само електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, ако е направил такова искане.

След издаване на удостоверение за признаване на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” от НАЦИД, информацията се предава по служебен път за вписване в Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове.

Удостоверението за признаване на придобита образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” важи само на територията на Република България и не осигурява на притежателя си права, които той може да ползва в отношенията си с трети страни.

Удостоверението не дава достъп до професии, за упражняването на които съществуват специални изисквания, определени със закон или с друг нормативен акт.

Удостоверението е защитено от фалшификации със специфичен знак.

6.2. Отказ от признаване на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките”

Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”, се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” в Република България, както и когато е:

 • представен за признаване документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за научна степен или не е издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на висшето образование и научноизследователската дейност в съответната държава;
 • представен за признаване документ, който е издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на висшето образование и научноизследователската дейност в съответната държава, но е присъден без защита на дисертационен труд, в случай че присъждането на научната степен изисква такъв, или не съответства на образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките“;
 • представена диплома, издадена от чуждестранно висше училище или научна организация, призната от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение за част от системата ѝ на висше образование и научноизследователската дейност, но обучението е проведено или дисертацията е защитена, в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират в съответствие с нейното законодателство в областта на висшето образование и научноизследователската дейност;
 • представен документ, удостоверяващ научна степен, придобита в чужбина, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище или научна организация.

Отказът подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отказът за признаване на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“ от НАЦИД става публично достъпен в „Регистър на отказите за академично признаване от НАЦИД”, считано от датата на произнасяне.

6.4. Прекратяване на процедурата

Процедурата по признаване на висше образование в НАЦИД се прекратява:

 • по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 • когато към заявлението не са приложени изискуемите; документи, изброени в т. 2 и т. 3 на раздел 4. Какъв комплект документи трябва да представя в НАЦИД? и те не са представени в седемдневен срок от датата на уведомяването;
 • при наличие на недостатъци в заявлението и/или в приложените към него документи извън посочените по-горе и те не са отстранени в седемдневен срок от датата на уведомяването;
 • при непредставяне в двумесечен срок на изисканите допълнителни документи.

Когато заявлението е подадено по електронен път, заявителят се уведомява с електронно генерирано съобщение.
Процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на НАЦИД или на упълномощено от него длъжностно лице.

Друга информация, свързана с издаденото удостоверение и/или взетото решение, могат да бъдат намерени в раздел „Често задавани въпроси”.