Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

4. КАКЪВ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ В НАЦИД?

Гражданите, желаещи признаване на диплома, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”, придобита в чуждестранно висше училище или научна организация, подготвят следните документи:

 1. Заявление за признаване, попълнено по образец, в което се посочва гражданство, дата и място на раждане (на хартиен и електронен носител)

  Бланка на заявление за ОНС „доктор”
  Бланка на заявление за НС „доктор на науките”

 2. Оригинал или копие на дипломата за научна степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава. Дипломата трябва да бъде придружена с превод на български език. Ред за заверка и превод виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 3. Дисертация и автореферат (на хартиен и електронен носител), в случай че присъждането на степента изисква такива, се прилагат към заявлението.
 4. Попълнената в заявлението анотация се подава и на електронен носител в случай, че заявлението се подава на хартиен носител.
 5. Други документи, имащи отношение към признаването, ако притежавате такива (например приложение към дипломата). Те следва да бъдат придружени с превод на български език. Ред за заверка и превод виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 6. Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако лицето е чужд гражданин.
  Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 6 от комплекта документи, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.
 7. Декларация за предоставяне на лични данни.
Образец  на декларация

Документите по т. 3 (дисертация и автореферат на хартиен и електронен носител) се прилагат на оригиналния език и след приключване на процедурата по признаване се предават по служебен път и остават за съхранение в Научно-техническата и педагогическа библиотека на НАЦИД за целите на вписване в Регистъра за академичния състав и защитените дисертационни трудове. Регистърът е с публичен достъп и в него по служебен път се вписват лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.

При подаване на заявлението лично, заявителят представя документ за самоличност за сверяване на данните. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя. При подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

Удостоверяването на промяна на имената на заявител – български гражданин, се извършва служебно от компетентния орган чрез проверка в Национална база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път, органът по признаване може да поиска информация и/или документи за удостоверяването им от заявителя, който е задължен да ги представи.

В 14-дневен срок след проверката на документите, оригиналите по т. 2 могат да бъдат получени от заявителите или техните представители.

Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяване и проверка по служебен път на съответните факти и обстоятелства от предоставените копия на документите по т. 2 по-горе, органът може да поиска оригиналите от заявителя, който е задължен да ги представи.

НАЦИД може да поиска допълнително и други документи, които са от значение за признаването. Те трябва да бъдат представени в указания срок (обикновено двумесечен) от датата на получаване на съобщението за това.

Някои чуждестранни висши училища и научни организации изискват изрично Ваше съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти в Центъра за административно обслужване (ЦАО) ще Ви консултират при подаване на заявлението.

Процедурата по признаване на образователна и научна степен „доктор” и на научна степен „доктор на науките” в НАЦИД не отменя изискването за признаването ѝ от висше училище или научна организация, в случай че желаете достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договор като постдокторант и за заемане на академични длъжности (за справка чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България). Нашето признаване е за всякакви други цели извън заемането на научни/постдокторантски длъжности, а решението за признаване на висшето училище/научната организация е юридическо основание за Ваше евентуално назначаване там на цитираните научни/постдокторантски длъжности.

В случай, че желаете достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договор като постдокторант и за заемане на академични длъжности (за справка чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България Вие следва да се обърнете за признаване към съответното висше училище и/или научна организация в България, като приложите цитираните по-горе документи. Конкретните условия и ред за признаване на научни степени с цел заемане на академични или постдокторантски длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на държавните изисквания.