Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

2. КОЙ ИЗВЪРШВА ПРИЗНАВАНЕТО?

Признаването на придобита в чуждестранно висше училище или научна организация степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на признаване.

Действащата нормативна рамка за признаване са Законът за развитието на академичния състав в Република България /ЗРАС/ и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, а конкретните административни процедури са обект на вътрешни нормативни документи на съответните органи.

В настоящия раздел е описана процедурата за признаване на цитираните степени в НАЦИД съгласно Наредбата, ЗРАС и ПУД на НАЦИД.

2.1. Желая да заема академична длъжност, да сключа договор като постдокторант в България или да получа достъп до обучение за повишаване на квалификацията си.

Ако желаете да заемете академична длъжност, да сключите договор като постдокторант, или да получите достъп до обучение за повишаване на квалификацията с придобита чуждестранна степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, следва да подадете съответното заявление за признаване в избраното от Вас висше училище или научна организация.

В тези случаи компетентният орган за признаване на Вашата диплома е ректорът на избраното от Вас за тази цел акредитирано българско висше училище или ръководителят на съответната научна организация като условие за назначаването или зачисляването Ви там.

Конкретните условия и ред за признаване на научни степени с цел заемане на академични или постдокторантски длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на държавните изисквания.

2.2. Желая да работя в България на длъжност различна от горните, или да получа признаване за други цели.

В случай, че желаете да работите в България на длъжност, различна от описаните в раздел 2.1. с Вашата чуждестранна диплома, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, Вие имате пряк достъп до пазара на труда с дипломата си и можете да се обърнете директно към избрания от Вас работодател.

Към НАЦИД можете да се обърнете в случай, че потенциалния работодател или друг български орган изрично изисква от Вас удостоверение, издадено от центъра.

Удостоверението за признато висше образование е официално писмено потвърждение за стойността на чуждестранната Ви диплома в България. То е предназначено да улесни достъпа Ви до пазара на труда, а не да го разреши.

ПРОДЪЛЖИ към точка 3. Какви заверки са необходими.

НАЦИД има компетенциите за признаване на научни степени за всякакви други цели извън посочените в раздел 2.1.

Удостоверението на НАЦИД не дава достъп до академични и постдокторантски длъжности, или до повишаване на квалификации.