Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

Често задавани въпроси

1. Как мога да подам заявление?

Заявление можете да подадете лично в Центъра за административно обслужване на НАЦИД, чрез пълномощник или електронно през електронния портал на центъра.
https://portal.nacid.bg/

2. Имат ли конкретен срок издадените удостоверения за признатите научни степени от НАЦИД?

Издадените удостоверения за признатите образователни и научни степени „доктор” и научна степен „доктор на науките“ са безсрочни.

3. Заплаща ли се административната услуга по признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките“ и издаването на удостоверение?

Процедурата в НАЦИД по признаване на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките“ е безплатна за всички български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци.

4. Необходимо ли е да представям хартиени оригинали на документите в случай, че съм подал електронно заявление?

Оригиналът на дисертацията и автореферата задължително трябва да бъдат предоставени в НАЦИД, тъй като след приключване на процедурата по признаване, документите се предават по служебен път и остават за съхранение в Научно-техническата и педагогическа библиотека за целите на вписване в Регистъра за академичния състав и защитените дисертационни трудове, в който по служебен път се вписват лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.

5. В кои случаи ще ми е полезно Вашето удостоверение?

В случай, че желаете да работите в България на длъжност, различна от академична или постдокторантска и потенциалният работодател Ви изиска наше удостоверение, както и за други цели, когато български компетентен орган ви изиска наше удостоверение.

6. Мога ли да заемам академична или постдокторантска длъжност с вашето удостоверение и да бъда назначаван като такъв с него?

Не. В тези случаи следва да имате официално признаване от избраното от Вас висше училище или научна организация, на базата на което да бъдете назначен на съответната академична или постдокторантска длъжност.

7. Получих положително решение за признаване от НАЦИД за облекчаване достъпа ми до пазара на труда и отрицателно решение на научна организация/висше училище за заемане на научна/постдокторантска длъжност. Мога ли да настоявам въпреки това да бъда назначен на научна/постдокторантска длъжност на основание на положителното решение на НАЦИД?

Не. Решенията на един орган (в случая НАЦИД) не задължават по никакъв начин решенията на който и да е друг орган по признаване. Нашите решения облекчават, а не разрешават достъпа до пазара на труда извън научните/постдокторантски длъжности.

8. Защо моят хабилитационен труд от чужбина не може да бъде признат като дисертационен от НАЦИД?

Защото със защитата на хабилитационния си труд в тази страна сте придобили право за заемане на научна длъжност, а не сте придобили научна степен.

9. Как мога да получа окончателното решение от процедурата по признаване на научна степен придобита в чужбина?

Оригиналите на подадените документи, както и крайното решение за признаване (удостоверение), решение за отказ или заповед за прекратяване, могат да бъдат получени лично в Центъра за административно обслужване на НАЦИД, чрез пълномощник или чрез лицензирана куриерска фирма на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка, включително куриерска услуга извън страната (при подаване на документите се попълва декларация, че пратката ще е за сметка на получателя). Начинът на получаване е по Ваш избор и се посочва при попълване на заявлението.

10. Мога ли да следя онлайн в информационната система на НАЦИД статуса на заявлението ми?

Да, в портала на електронните услуги на НАЦИД можете да следите статуса на Вашето заявление, след като впишете входящият си номер (пример 08-00-100/01.01.2019), код за достъп е Вашето ЕГН/ЛНЧ и код за сигурност, който се генерира от системата.
https://portal.nacid.bg/

Служителите в нашия Център за административно обслужване са на разположение при затруднения с достъпа Ви и за по-нататъшни консултации.

11. Мога ли да подам само заявление без диплома?

В случай, че подадете заявление без да сте приложили някой от изискуемите документи, изброени в т. 2 на раздел 4. Какъв комплект документи трябва да представя в НАЦИД?, административното производство по признаване на висше образование в НАЦИД се спира. В случай, че не ги представите в седемдневен срок от датата на уведомяването, процедурата се прекратява.

12. Бях уведомен, че са налице недостатъци в подаденото от мен заявление. Какво следва?

Вие следва да отстраните описаните недостатъци в седемдневен срок от датата на уведомяването. В противен случай процедурата се прекратява.