Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

8. КАКВИ СА ЕТАПИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА?

Процедурата по академично признаване в НАЦИД включва следните основни етапи:

 • Проверка на академичния статут на висшето училище или научната организация, издала дипломата за присъдена научна степен. Извършва се и проверка на академичния статут на институцията, в която е проведено обучението или е защитена дисертацията, в случаите в които е различна от институцията, издала дипломата.
 • Проверка на автентичността на документите.
 • Проверка на данните от документите и установяване на съответствието на придобитата в чужбина степен с образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките” в Република България.
 • Вземане на решение за признаване на образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, за отказ тя да бъде призната или за прекратяване на процедурата.
 • Издаване на удостоверение по образец; издаване на решение за отказ; издаване на заповед за прекратяване.