Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ

Право на признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” имат български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила, които са се обучавали във висши училища/научни организации, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование или научната степен.

Признаването на чуждестранни научни степени, съответстващи на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” придобити в чуждестранни висши училища/научни организации, е официално писмено потвърждение на стойността на присъдената степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна/научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава.

Признаването е в помощ на завършилите в чужбина и желаещи да продължат образованието си, или да работят в България.

Националният център за информация и документация предоставя информация по запитвания на граждани и институции за академичния статут на чуждестранни висши училища и научни организации и легитимността на издаваните от тях дипломи, нивото и характера на различни образователни и научни степени и други актуални въпроси.

Порталът за електронни услуги и единната информационна система улесняват подаването на документи и проследяването на процедурата онлайн.