Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

1. КОИ ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАТ НА ПРИЗНАВАНЕ?

Придобитата в чужбина степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава.

Признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор” и на научна степен „доктор на науките“, се отказва когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките“ в Република България.