Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

5. ПО КАКЪВ НАЧИН МОГА ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИТЕ СИ?

Документите за признаване могат да бъдат подавани от физически или юридически лица по три начина:

5.1. Подаване на заявлението лично в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на НАЦИД с документ за самоличност

Необходимо е да представите оригинал на документ за самоличност за сверяване на данните от личната карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани). Оригиналът се връща веднага след сравняване на данните.

5.2. Подаване на заявлението, чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на НАЦИД

В случаите, в които лицата са родители, деца или съпруг/а на заявителя, могат да удостоверят качеството си на законни представители с документ, удостоверяващ гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за роднински връзки).

Адвокатите могат да удостоверят качеството си на представители с адвокатско пълномощно или с писмено пълномощно от гражданите, за което не е необходима нотариална заверка.

Когато представителите са организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс), гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

  • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние);
  • лице, упълномощено от представител по закон, с писмено пълномощно и нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).

В случай, че името по диплома е различно от името по документ за самоличност, следва да бъдат приложени и документи за идентичност на имената.

Пълномощното важи единствено в оригинал.

При преупълномощаване, в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА” или подобен текст.

5.3. Подаване на заявлението по електронен път

В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи.

Достъп до електронните услуги на НАЦИД

Приемат се само заявления, към които са приложени всички необходими документи.