Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

Често задавани въпроси

1. Какъв е срокът за издаване на удостоверение, за признаване на висше образование придобито в чужбина? Удостоверението ми е необходимо до определен срок? Мога ли да подам заявление/ да заплатя за бърза услуга?

Нормативният период за приключване на процедурата по академично признаване е 2 месеца от представяне на всички необходими документи и информация. При необходимост от допълнителна информация, от страна на заявителя или висшето училище провело обучението, срокът се удължава до представяне на всички необходими документи/информация.

Процедурата не се заплаща и не може да бъде осъществена в по-кратки срокове от законоустановените срещу заплащане.

2. Може ли да ми бъде издадена служебна бележка, удостоверяваща, че документите ми са в процедура по академично признаване, която да послужи пред работодател или друга институция?

Да, това може да стане едновременно с приемането на документите Ви или на всеки един от следващите етапи на процедурата.

3. Има ли такса за издаване на удостоверение за признаване на висше образование придобито в чужбина?

Процедурата в НАЦИД е безплатна за всички български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци.

4. Какво е апостил? В кои случаи имам нужда от апостил? Как мога да се сдобия с апостил?

Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият апостил (APOSTILLE), който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в Конвенцията.

Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12) Конвенция № 12

Списък на държавите-страни по конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12): Конвенция № 12 - Списък на държавите-страни по конвенцията

5. Какво е приложение към диплома? Какво е Европейско дипломно приложение?

Висшите училища издават следните документи за образование и квалификация:

 1. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и приложение към нея. Най-разпространените реквизити, които съдържа приложението към дипломата, са:
  • данни, идентифициращи притежателя на дипломата;
  • данни за резултатите от обучението: продължителност на обучението по учебен план (брой учебни години/семестри); форма на обучение; образователно-квалификационна степен и специалност; наименование на учебните дисциплини (лекции, практически и семинарни упражнения); стаж със съответстващия им хорариум и брой кредити по учебен план; оценки от положените изпити, среден успех от курса на обучението; наименование на учебните дисциплини, по които е проведен държавният(те) изпит(и); оценки и среден успех от държавния(те) изпит(и), (с думи и с цифри); брой кредити; тема и оценки на дипломната работа (с думи и с цифри), брой кредити; втора специалност; наименование на учебните дисциплини.
 2. Европейското дипломно приложение е унифициран общоевропейски документ с единна структура, който се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Подробна информация и образец на Европейско дипломно приложение, можете да намерите на сайта на EUROPASS:
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dsupplementexamples-bg.pdf

6. Кои документи, издадени от висшето училище, имат нужда от превод, легализация и заверка?

Документите, които задължително се нуждаят от превод са дипломата за висше образование и приложението към дипломата.

Редът за заверки и легализации на дипломата и приложението към дипломата зависи от държавата, в която са издадени. Можете да проверите в коя категория попадат Вашите документи в раздел 3. Какви заверки са необходими

Европейското дипломно приложение не се нуждае от заверки и превод.

7. От кого и в каква последователност се извършват процедурите по легализация и заверка?

В случай, че Вашите документи подлежат на заверки и легализации [раздел 3. Какви заверки са необходими], можете да намерите общи разяснения и информация относно оформянето на документи от и за чужбина, на официалната страница на Министерството на външните работи:
http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html

8. Какво се разбира под нотариална заверка и може ли български нотариус да завери чуждите документи?

Различните типове документи подлежат на различни изисквания. При официалния превод е без значение дали документът ще бъде оригинален, копие или дубликат. При легализацията обаче в повечето случаи се изисква оригинал. Изключение представляват например дипломите, при които се прави легализация на копието на документа, което преди това е заверено от нотариус и от Министерство на образованието.

Органи, компетентни да извършват нотариално удостоверяване на подпис:
нотариус, без оглед на района му на действие или съдията по вписванията за районите, в които няма нотариус;
– помощник-нотариус и помощник-нотариус по заместване;
– за населени места, в които няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник, удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване;
– българските дипломатически и консулски представители в чужбина, могат да удостоверяват подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, представени от български граждани, както и подписите на чужди граждани, но само ако документът е предназначен да произведе действието си в Република България.

Нотариалната заверка на чуждестранни документи следва да е положена от чуждестранен нотариус, а не от български.

9. Мога ли да представя нотариално заверени копия на дипломата и на дипломното приложение вместо оригинал?

Да. Нотариалната заверка на чуждестранни документи следва да е положена от чуждестранен нотариус, а не от български.

10. Как мога да подам заявление?

Заявление можете да подадете лично в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на НАЦИД, чрез пълномощник или електронно през електронния портал на центъра.
https://portal.nacid.bg/

11. При попълване на заявлението, на какъв език трябва да бъдат изписани данни като наименование на висшето училище, специалност, форма на образованието?

Заявлението за академично признаване е двуезично - на български и английски език, съответно българските граждани го попълват на български език. В полетата, в които се посочват данни от дипломата е препоръчително да се изпишат на езика, на който са издадени документите в оригинал.

Чуждестранните граждани могат да попълнят заявлението само на английски език.

12. Как мога да получа окончателното решение от процедурата по академично признаване?

Оригиналите на подадените документи, както и крайното решение за признаване, отказ или прекратяване, могат да бъдат получени лично в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на НАЦИД, чрез пълномощник или чрез лицензирана куриерска фирма (при подаване на документите се попълва декларация, че пратката ще е за сметка на получателя).

13. Вашата процедура включва ли конвертиране на оценките по българската шестобална система?

Не. НАЦИД няма фунциите и компетенциите да конвертира общ среден успех от завършено висше образование в чуждестранни висши училища към шестобалната система за оценяване, действаща в България. Това е в компетенциите на институцията, която е поставила такова изискване.

Редът за определяне на среден успех от висшето образование в различните страни е различен. Съгласно § 4 д, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование в Република България, „Успех от диплома за завършена степен на висшето образование” е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

14. Мога ли да следя онлайн в информационната система на НАЦИД статуса на заявлението ми?

Да, в портала на електронните услуги на НАЦИД можете да следите статуса на Вашето заявление, след като впишете входящият си номер (пример 06-00-100/01.01.2016), код за достъп е Вашето ЕГН/ЛНЧ и код за сигурност, който се генерира от системата.
https://portal.nacid.bg/reports

15. В кои случаи ще ми е полезно Вашето удостоверение?

Признаването на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се извършва с цел улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

Най-често лицата се нуждаят от признаване, когато кандидатстват за заемане на длъжност в държавната администрация, участие в европейски проекти или в случаите, когато работодателят изрично го изисква.

16. Трябва ми шофьорска книжка. НАЦИД ли е компетентният орган по признаване?

Свидетелство за управление на моторни превозни средства (шофьорска книжка) се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лица, завършили най-малко основно образование.

Компетентните органи за признаване на основно и средно образование в България са Регионалните управления по образованието (РУО) по местоживеене на лицето. Те имат специална олекотена процедура за целите на КАТ.

17. Удостоверението, издадено от НАЦИД важи ли пред университетите в България или процедурата трябва да се повтори?

Удостоверението, издадено от НАЦИД, е предназначено да облекчи потенциални работодатели. Процедурата във всяко висше училище е задължителна, като официалното решение се взема от ректора на висшето училище и е валидно единствено за целите на продължаване на образованието.

Ако дипломата Ви е призната преди 22.12.2011 година, когато само НАЦИД имаше тези правомощия, няма причина висшето училище да не се съобрази с издаденото вече удостоверение.

18. Какви са ползите от Лисабонска конвенция и кои са страните, която са я подписали?

Лисабонската конвенция е основният международен нормативен акт за признаване на степени на висше образование. Държавите по конвенцията са въвели във вътрешните си законодателства нейните принципи, критерии и процедури и са унифицирали в значителна степен съдържанието на образователните документи за завършено висше образование.

Те поддържат ефективна мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност (ENIC-NARIC), както и публични официални бази данни или регистри за националните системи и институции за висше образование:
http://www.enic-naric.net/

Лисабонската конвенция е ратифицирана от над 50 държави от Европейския регион, САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и други. Пълният списък на държавите можете да намерите на следния линк:
https://www.coe.int/en/web/...

19. Често допускани грешки на заявителите

 1. Нотариална заверка на превода, вместо на самия документ.
 2. Поставяне на апостил, заверка и превод само на дипломата или само на приложението към дипломата.
 3. Не се проверява точността на извършения превод, което след това води до недоразумения при издаване на удостоверението.
 4. Поставяне на апостил, заверка и превод на документ, който не е задължителен за процедурата по академично признаване, или на Европейското дипломно приложение.
 5. Попълване на заявлението само с данните на пълномощника, в случаите когато заявлението не е подадено лично, вместо с данните на притежателя на дипломата.
 6. Прочетете внимателно и нашето удостоверение, то също може да съдържа очевидна фактическа грешка.

20. Мога ли да подам само заявление без диплома или без приложение към дипломата?

В случай, че подадете заявление без да сте приложили някой от изискуемите документи, изброени в т. 2 и т. 3 на раздел 4. Какъв комплект документи трябва да представя в НАЦИД?,  административното производство по признаване на висше образование в НАЦИД се спира. В случай, че не ги представите в седем дневен срок от датата на уведомяването, процедурата се прекратява.

21. Бях уведомен, че са налице недостатъци в подаденото от мен заявление. Какво следва?

Вие следва да отстраните посочените недостатъци в седемдневен срок от датата на уведомяването. В противен случай процедурата се прекратява.