Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

7. КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ МИ ОТНЕМЕ ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА?

Нормативният период за обработка на документите и вземане на решение е до 2 месеца, считано от датата на представяне на всички необходими документи.

В случаите, когато не са необходими допълнителни документи, срокът е около месец.

В случаите, когато има неясни обстоятелства, се изисква допълнителна информация и/или документи от заявителя. Те трябва да бъдат представени не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщаването.

Ако е необходимо, може да се изпрати искане за допълнителна информация до висшето училище, издало дипломата за висше образование, или до компетентните органи на държавата, в която е придобито висшето образование.

Някои висши училища изискват изрично Вашето съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти в Центъра за административно обслужване (ЦАО)  ще Ви консултират при подаване на заявлението.