Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

5. ПО КАКЪВ НАЧИН МОГА ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИТЕ СИ?

Документите за академично признаване могат да бъдат подавани от физически или юридически лица по три начина:

5.1. Подаване на заявлението лично във фронтофиса на НАЦИД с документ за самоличност

Необходимо е да представите оригинал на документ за самоличност за сверяване на данните от личната карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани).Оригиналът се връща веднага след сравняване на данните с копието.

5.2. Подаване на заявлението, чрез упълномощено лице във фронтофиса на НАЦИД

В случаите, в които лицата са родители, деца или съпруг/а на заявителя, могат да удостоверят качеството си на законни представители с документ, удостоверяващ гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за роднински връзки).

Адвокатите могат да удостоверят качеството си на представители с адвокатско пълномощно или с писмено пълномощно от гражданите, за което не е необходима нотариална заверка.

Когато представителите са организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс), гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

  • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние) ;
  • лице, упълномощено от представител по закон, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).

В случай, че името по диплома е различно от името по документ за самоличност, следва да бъдат приложени и документи за идентичност на имената.

Пълномощното важи единствено в оригинал.

При преупълномощаване, в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА” или подобен текст.

5.3. Подаване на заявлението по електронен път

В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

Достъп до електронните услуги на НАЦИД

Приемат се само заявления, към които са приложени всички необходими документи.