Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

4. КАКЪВ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ В НАЦИД?

Гражданите, желаещи признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, представят в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на НАЦИД следните документи:

 1. Попълнено по образец заявление за академично признаване

  Бланка на заявление

 2. Оригинал или копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава. Дипломата, трябва да бъде придружена с превод на български език. Ред за заверки и превод на дипломата виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 3. Оригинал или копие на приложението към дипломата, както и оригинал или копие на европейско дипломно приложение, ако притежавате такова.
  Дипломното приложение, с изключение на европейското дипломно приложение, трябва да бъде придружено с превод на български език. Ред за заверки и превод на приложението виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 4. При подаване на заявлението лично заявителят представя за сверяване на данните лична карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани) и копие на документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
  Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4 от комплекта документи, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.
 5. Декларация за предоставяне на лични данни.
Образец на декларация

В 14-дневен срок след проверката на документите, оригиналите могат да бъдат получени от заявителите или техните представители.

Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяване и проверка по служебен път на съответните факти и обстоятелства от представените копия на документите по т. 2 и т. 3 по-горе, органът може да поиска оригиналите от заявителя, който е задължен да ги представи.

НАЦИД може да поиска допълнително и други документи, които са от значение за признаването. Те трябва да бъдат представени в указания срок (обикновено двумесечен) от датата на получаване на съобщението за това.

Някои висши училища изискват изрично Ваше съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти във фронтофиса ще Ви консултират при подаване на заявлението.

В случай, на установено наличие на очевидни фактически грешки, допуснати в издаденото Удостоверение, заинтересованото лице може да подаде заявление за поправка на очевидна фактическа грешка.
Бланка на заявление - очевидна фактическа грешка

В случай, че издадено Удостоверение, бъде изгубено или унищожено, заинтересованото лице може да подаде заявление до изпълнителният директор на НАЦИД за издаване на дубликат.
Бланка на заявление - дубликат