Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

2. КОЙ ИЗВЪРШВА ПРИЗНАВАНЕТО?

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на признаване.
Общата нормативна рамка е Наредбата за академично признаване, а конкретните административни процедури са обект на вътрешни нормативни документи на съответните органи.

Наредба за Академично признаване

2.1. Желая да продължа образованието си в България

Ако желаете да продължите образованието си в България след завършен период на обучение или придобита степен на висше образование, да повишите квалификацията си или да кандидатствате за докторантура, компетентният орган за признаване на Вашата диплома е ректора на избраното от Вас за тази цел акредитирано българско висше училище.

Къде да проверя, кои са акредитираните български висши училища и предлаганите от тях учебни програми?

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

Министерство на образованието и науката (МОН)

След като изберете програма за висше образование и специалност в акредитирано българско висше училище, можете да се обърнете директно към него за академично признаване.

2.2. Желая да упражнявам в България НЕРЕГУЛИРАНА професия

В случай, че желаете да упражнявате нерегулирана професия в България с Вашата чуждестранна диплома за висше образование, Вие имате пряк достъп до пазара на труда с дипломата си и се обръщате директно към избрания от Вас работодател.

Към НАЦИД можете да се обърнете в случай, че потенциалния работодател или друг български орган изрично изисква от Вас удостоверение, издадено от центъра.

Удостоверението за признато висше образование е официално писмено потвърждение за стойността на чуждестранната Ви диплома в България. То е предназначено да улесни достъпа Ви до пазара на труда, а не да го разреши.

Виж Раздел III от Правилник за устройството и дейността на НАЦИД

ПРОДЪЛЖИ към точка 3. Какви заверки са необходими

2.3. Желая да работя в България, но професията ми е РЕГУЛИРАНА

Какво е регулирана професия?

„Регулирана професия” е дейност или съвкупност от дейности, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация.

Упражняването на регулирана професия, придобита извън България, изисква специално признаване на правото да я упражнявате у нас. Признаването в тези случаи става по реда на Дирекива 2005/36/ЕС и Закона за признаване на професионални квалификации.

Списък на регулираните професии в Република България

Проверете кои са регулираните професии в България и кои са компетентните органи за признаване на правото за упражняването им.

Списък - по азбучен ред Списък - по категории

След като уточните, кой е компетентният орган за признаване на Вашата регулирана професия, следва да се обърнете към него за признаване на правото да я упражнявате в България.