Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

6. КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА?

6.1. Издаване на удостоверение за признаване

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование, или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава. Признаването в НАЦИД се удостоверява чрез издаването на удостоверение по образец, в което се вписват следните данни:

 • Името на заявителя, единния граждански номер, дата и място на раждане, гражданството;
 • Признатата образователно-квалификационна степен по съответната специалност;
 • Наименование на чуждестранното висше училище и наименование на държавата, в която езавършено съответното висше образование;
 • Завършената специалност и степента на висшето образование, получена от съответното чуждестранно висше училище.
Заявителят има право да му бъде издадено и само електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, ако е направил такова искане.

Удостоверението за признаване на придобито висше образование важи само на територията на Република България и не осигурява на притежателя си права, които той може да ползва в отношенията си с трети страни.

Удостоверението не дава достъп до професии, за упражняването на които съществуват специални изисквания, определени със закон или с друг нормативен акт. За регулираните професии в България прочетете повече в раздел 2. Кой извършва признаване, стъпка 2.2.

Удостоверението е защитено от фалшификации със специфичен знак.

6.2. Отказ от признаване

Признаване се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

На отказ подлежат следните документи:

 • Документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган, за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 • Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава, по местонахождение на висшето училище, за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред.
 • Документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.

Примери за документи, които не се признават
Примери за нелегитимно обучение в България
Примери т.нар. „Фабрики за дипломи”

В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, които да предприемете, за да получите признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити.

Отказът подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6.4. Прекратяване на процедурата

Процедурата по признаване на висше образование в НАЦИД се прекратява:

 • по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 • когато към заявлението не са приложени изискуемите документи, изброени в т. 2 и т. 3 на раздел 4. Какъв комплект документи трябва да представя в НАЦИД? и те не са представени в седемдневен срок от датата на уведомяването.
 • при наличие на недостатъци в заявлението и/или в приложените към него документи извън посочените по-горе, и те не са отстранени в седемдневен срок от датата на уведомяването.
 • при непредставяне в двумесечен срок на изисканите допълнителни документи.

Когато заявлението е подадено по електронен път, заявителят се уведомява с електронно генерирано съобщение.

Процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на НАЦИД или на упълномощено от него длъжностно лице.

Всички други въпроси, свързани с издаденото удостоверение и/или взетото решение са в раздел „Често задавани въпроси”.