Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

1. КОИ ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАТ НА ПРИЗНАВАНЕ?

Дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”, „МАГИСТЪР”, или без степен

 • издадени от образователни институции, признати от компетентен национален орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
 • придобити в съответствие със законодателството за висше образование на страната, в която е проведено обучението.

За да подлежи на академично признаване в България, Вашата диплома трябва да дава академични права в държавата, в която е издадена.

Не подлежат на признаване документи, които:

 • не дават официално права на висше образование в съответната държава, в която са издадени;
 • не отговарят на държавните изисквания за придобиване на висше образование в България;
 • са издадени в нарушение на законодателството на страната по седалище на висшето училище, или в която е проведено обучението.

На отказ подлежат следните документи:

 1. Документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 2. Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред.
 3. Документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.
Примери за документи, които не се признаватПримери за нелегитимно обучение в БългарияПримери т.нар. „Фабрики за дипломи”