Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

8. КАКВИ СА ЕТАПИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА?

Процедурата по академично признаване в НАЦИД включва следните основни етапи:

 • Проверка на академичния статут на висшето училище, издало дипломата и на завършената програма за висше образование. Извършва се и проверка на академичния статут на институцията, провела обучението в случаите, когато е различна от висшето училище, издало дипломата.
 • Проверка на автентичността на документите.
 • В случай, че някоя от предходните проверки и проучвания са приключили с отрицателен отговор, процедурата не продължава, за което се изготвя писмен отговор до заявителя.
 • Оценяване на съответствието на данните от представената диплома и дипломно приложение с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България. Това е същинското признаване и то се осъществява за дипломите, при които всички предходни проверки и проучвания са приключили положително.
 • Вземане на решение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование и професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ да бъде призната или за прекратяване на процедурата.
 • Издаване на удостоверение по образец; издаване на решение за отказ; издаване на решение за прекратяване.

При вземане на крайното решение се отчитат в съвкупност следните показатели:

 • начин на приемане на студентите;
 • продължителност на обучението;
 • общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
 • резултатите от обучението, като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
 • начин на дипломиране.

Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените от заявителя документи.

Когато в документите не е посочена образователната степен, органът по признаване взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.

Подробен модел на процедурата по признаване