Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища:
ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

Секция 4. КАКЪВ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ В НАЦИД?

Гражданите, желаещи признаване на диплома, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”, придобита в чуждестранно висше училище или научна организация, подготвят следните документи:

 1. Заявление за признаване, попълнено по образец, в което се посочва гражданство, дата и място на раждане (на хартиен и електронен носител)

  Бланка на заявление за ОНС „доктор”
  Бланка на заявление за НС „доктор на науките”

 2. Оригинал и копие на дипломата за научна степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава. Дипломата трябва да бъде придружена с превод на български език от т.нар. „заклет преводач”. Ред за заверка и превод виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 3. Дисертация и автореферат (на хартиен и електронен носител), в случай че присъждането на степента изисква такива.
 4. Други документи, имащи отношение към признаването, ако притежавате такива (например приложение към дипломата). Те следва да бъдат придружени с превод на български език от т.нар. „заклет преводач”. Ред за заверка и превод виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 5. Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако лицето е чужд гражданин.
  Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 5 от комплекта документи, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

Документите по т. 3 (дисертация и автореферат на хартиен и електронен носител) се прилагат на оригиналния език и след приключване на процедурата по признаване се предават по служебен път и остават за съхранение в Научно-техническата и педагогическа библиотека на НАЦИД за целите на вписване в Регистъра за академичния състав и защитените дисертационни трудове. Регистърът е с публичен достъп и в него по служебен път се вписват лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.

При подаване на заявлението лично, заявителят представя документ за самоличност за сверяване на данните. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя. При подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

Удостоверяването на промяна на имената на заявител – български гражданин, се извършва служебно от компетентния орган чрез проверка в Национална база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път, органът по признаване може да поиска информация и/или документи за удостоверяването им от заявителя, който е задължен да ги представи.

В 14-дневен срок след проверката на документите, оригиналите по т. 2 могат да бъдат получени от заявителите или техните представители.

НАЦИД може да поиска допълнително и други документи, които са от значение за признаването. Те трябва да бъдат представени в указания срок (обикновено двумесечен) от датата на получаване на съобщението за това.

Някои чуждестранни висши училища и научни организации изискват изрично Ваше съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти в Центъра за административно обслужване (ЦАО) ще Ви консултират при подаване на заявлението.

Процедурата по признаване на образователна и научна степен „доктор” и на научна степен „доктор на науките” в НАЦИД не отменя изискването за признаването ѝ от висше училище или научна организация, в случай че желаете достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договор като постдокторант и за заемане на академични длъжности (за справка чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България). Нашето признаване е за всякакви други цели извън заемането на научни/постдокторантски длъжности, а решението за признаване на висшето училище/научната организация е юридическо основание за Ваше евентуално назначаване там на цитираните научни/постдокторантски длъжности.

В случай, че желаете достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договор като постдокторант и за заемане на академични длъжности (за справка чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България Вие следва да се обърнете за признаване към съответното висше училище и/или научна организация в България, като приложите цитираните по-горе документи. Конкретните условия и ред за признаване на научни степени с цел заемане на академични или постдокторантски длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на държавните изисквания.