Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Удостоверения за професионални квалификации

Всеки гражданин, придобил професионална квалификация в Р България, има право да подаде заявление за издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация, необходима за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава.

Необходими документи

Лицата, желаещи да получат удостоверения за придобита професионална квалификация по нерегулирана професия на територията на Република България подготвят следните документи:

 1. Заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националния център за информация и документация, в което се попълва гражданство, дата и място на раждане. В заявлението се посочва за каква професионална квалификация се иска издаването на удостоверението и държавата, за която да послужи;
 2. Копие на дипломи, удостоверения, свидетелства и други документи, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на Република България;
 3. Копие на документ за членство в професионална организация, ако заявителят членува в такава;
 4. Копие на документ за идентичност на лице с различни имена, ако заявителят е чужд гражданин;
 5. Писмена декларация от заявителя по образец, че не му е отнето правото за упражняване на професията;
 6. Документ за платена държавна такса или за платена цена на услугата за издаване на удостоверението;
 7. Други необходими документи по преценка на заявителя, или на компетентния орган по признаването.
 

В допълнение на приложените към заявлението документи е необходимо предостявянето на доказателства за придобит професионален опит на територията на Република България в следните случаи:

а) при нерегулирано образование и обучение – за период от 1 година при пълно работно време или неговия еквивалент при непълно работно време, придобит през последните 10 години.

б) при удостоверяване на професионална квалификация съгласно чл. 17, 18 и 19 на Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС, спрямо съответните изисквания на Директивата.

Професионалният опит се удостоверява с:

 • трудов стаж (копие от трудова книжка и копие от УП-3);
 • служебен стаж (копие от служебна книжка и копие от УП-3);
 • осигурителен стаж (копие от осигурителна книжка, заверена от НОИ до 31.12.2015 г. или официален документ, издаден от НАП след 31.12.2015 г.)

При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи по чл. 6 от Наредбата. Длъжностното лице, приемащо документите, сверява оригиналните документи с представените копия и ги заверява с печат „Вярно с оригинала”.

Когато с приложените към заявлението документи се удостоверяват факти и обстоятелства, които са служебно известни на признаващия орган, или се отнасят до данни, които са вече създадени, събрани, изменени или заличени от друг административен орган, съответните документи не се прилагат, като те се описват в заявлението по начин, който да позволява удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път. Органът извършва служебна проверка за:

 1. издадената диплома за завършено образование, дубликат и приложение към нея, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на Република България, когато дипломата е издадена от българско висше училище след 01.01.2012 г.;
 2. диплома за средно образование или дубликат, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на Република България, издадени след 01.01.2007 г.;
 3. свидетелство за професионална квалификация, издадено от гимназии след 01.06.2008 г.;
 4. промяна на имената на заявител – български гражданин, чрез проверка в Национална база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път, органът може да поиска информация и/или документи за удостоверяването им от заявителя, който е задължен да ги представи.

Кой може да подава заявление:

Документите за издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация по нерегулирана професия могат да бъдат подавани от физически или юридически лица по три начина:

Подаване на заявлението лично във фронтофиса на НАЦИД

Необходимо е да представите оригинал на документ за самоличност за сверяване на данните от попълненото заявление с личната карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани). Оригиналът се връща веднага след сравняване на данните от длъжностното лице, приемащо документите.

Подаване на заявлението чрез упълномощено лице във фронтофиса на НАЦИД

В случаите, в които лицата са родители, деца или съпруг/а на заявителя, могат да удостоверят качеството си на законни представители с документ, удостоверяващ гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за роднински връзки).

Адвокатите могат да удостоверят качеството си на представители с адвокатско пълномощно или с писмено пълномощно от гражданите, за което не е необходима нотариална заверка.

Когато представителите са организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс), гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние);
 • лице, упълномощено от представител по закон, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).

В случай че името по диплома е различно от името по документ за самоличност, следва да бъдат приложени и документи за идентичност на имената.

Пълномощното важи единствено в оригинал.

При преупълномощаване, в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА” или подобен текст.

Подаване на заявлението по електронен път

Заявлението може да се подава по електронен път чрез портала за електронни услуги на НАЦИД, подписано с електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257, 28.8.2014 г.).

Когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис и се прилагат необходимите документи като сканирани копия. Когато държавната такса за предоставяне на услугата е заплатена по електронен път, не се прилага документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Приемат се заявления, към които са приложени всички необходими документи.

Такси и срокове

За издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация по нерегулирана професия в България се заплаща такса в зависимост от срока, в който заявителят иска издаването на удостоверението. Дължимите такси и срокове за изпълнение на административната услуга са в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, обнародвана с ДВ бр. 57 от 24.07.2009, изм. ДВ бр. 16 от 22.02.2011 г.

За разглеждане на заявление се събират следните такси:

 1. за стандартна услуга - 60 лв.
 2. за бърза услуга - 120 лв.
 

Срокове за изпълнение на административната услуга:

 1. за стандартна услуга - 30 календарни дни
 2. за бърза услуга - 10 работни дни *

* Забележка: При възникване на основателни съмнения относно истинността на проведеното обучение или на представените документи длъжностните лица могат да изискат потвърждение от съответните компетентни органи. В този случай срокът за изпълнение на услугата спира да тече до получаване на потвърждението, за което писмено се уведомява заявителят.

Когато при разглеждане на заявлението и приложените към него документи длъжностните лица установят липса или непълнота на представените документи, те писмено уведомяват заявителя да представи съответните документи и определят срок за представянето им, не по-кратък от 14 дни. До представяне на документите срокът за изпълнение на услугата спира да тече. В случай, че заявителят не представи липсващите документи в указания срок, процедурата по издаване на удостоверението се прекратява.

Дължимите такси могат да се заплащат на място в касата на НАЦИД
или по следната банкова сметка:

„Уни Кредит Булбанк” АД, кл. Батенберг
IBAN BG97UNCR96603119995010
BIC UNCRBGSF
При прекратяване на започнала процедура по разглеждане на заявление за издаване на удостоверение внесената такса не се възстановява.

Процедура

Процедурата за издаване на удостоверения за квалификации по професии, които не са регулирани на територията на Република България се организира от НАЦИД. Органът за издаване на удостоверения е Изпълнителният директор на НАЦИД.

Лицата, желаещи да получат удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България, представят във фронт офиса на НАЦИД документи, указани в раздел Необходими документи (по-горе)

При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи по чл. 6 от Наредбата. Длъжностното лице, приемащо документите, сверява оригиналните документи с представените копия и ги заверява с печат „Вярно с оригинала“.

При възникване на основателни съмнения относно истинността на представените документи длъжностните лица могат да изискат потвърждение на истинността на представените документи от органите, които са ги издали. В този случай срокът за изпълнение на услугата спира да тече до получаване на потвърждението, за което писмено се уведомява заявителя.

Когато при разглеждане на заявлението и приложените към него документи длъжностните лица установят липса или непълнота на представените документи, те писмено уведомяват заявителя да представи съответните документи и определят срок за представянето им, не по-кратък от 14 дни. До представяне на документите срокът за изпълнение на услугата спира да тече.

Въз основа на предложението, изготвено от длъжностните лица, Изпълнителният директор на НАЦИД издава или отказва да издаде удостоверение за придобита квалификация по нерегулирана професия на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава.

Процедурата по издаване на удостоверение се прекратява по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице и в случаите на непредставяне в двуседмичен срок на изисканите от длъжностните лица липсващи документи.

Удостоверения

Удостоверенията за придобита професионална квалификация в България, необходима за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава съдържат информация за:

 1. придобитата професионална квалификация на територията на Република България;
 2. съответствието на придобитата квалификация с изискванията на Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 255, 30/09/2005);
 3. правото на заявителя да упражнява съответната професия на територията на Република България;
 4. това, дали професията е регулирана в Република България;
 5. квалификационното ниво съгласно чл. 11 от Директива 2005/36/ЕО;
 6. административни наказания, свързани с правото за упражняване на професията;
 7. притежавания професионален опит, свързан с професионалната квалификация, за която се иска издаването на удостоверение.
 

Издаване на удостоверение се отказва, когато:

 1. представените документи за придобита професионална квалификация не съответстват на професионалната квалификация, за която се иска издаване на удостоверение;
 2. представените документи за придобита професионална квалификация са издадени след обучение, проведено в нарушение на изискванията на българското законодателство;
 3. представените документи не са издадени съгласно изискванията на българското законодателство;
 4. в случаите, когато не се потвърди истинността на представените документи.

Отказът за издаване на удостоверение за придобита квалификация по нерегулирана професия на територията на Република България подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.