Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Европейска професионална карта

Европейската професионална карта- ЕПК (European Professional Card) е електронен документ, който можете да използвате за признаване на вашите професионални квалификации в друга страна от ЕС. Европейската професионална карта се издава за безпрепятственото предоставяне на услуги и упражняване на професията на временен или случаен принцип, както и за дългосрочно установяване в държава членка. Тя е електронна алтернатива на съществуващите процедури по удостоверяване (включително тези на НАЦИД) и признаване на професионални права в страните от ЕС.

Професии, за които е достъпна ЕПК

Процедурата за ЕПК е достъпна за следните професии:

 • медицинска сестра с общ профил
 • фармацевт
 • рехабилитатор; кинезитерапевт
 • планински водач
 • агент по недвижима собственост.

Предстои поетапното включване и на други професии, като приоритетно ще се обсъжда включването на най-мобилните професии в рамките на държавите членки на ЕС.

Ако професията Ви не е регулирана в приемащата страна, не може да се кандидатства за ЕПК,
а и не е необходимо, защото имате директен достъп до пазара на труда там.

Български органи, които имат компетенции по издаването на ЕПК

Професии, които са регулирани в България, се удостоверяват от съответния компетентен орган за тях. Всички останали професии, които не са регулирани на територията на България, се удостоверяват от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Компетенциите спрямо настоящите професии, за които се издава ЕПК, са разпределени между следните органи:

 • за медицинска сестра с общ профил: Министър на здравеопазването;
 • за фармацевт: Министър на здравеопазването;
 • за рехабилитатор; кинезитерапевт: Министър на здравеопазването;
 • за планински водач: Министър на туризма;
 • за агент по недвижима собственост: НАЦИД

Необходими документи, процедура, срокове - Вашата Европа

Всички притежатели на професионални квалификации, работодатели и други заинтересовани страни могат да намерят детайлна информация за ЕПК на сайта „Вашата Европа”, включително проверка дали можете да подадете заявление за ЕПК, процедура за издаване на ЕПК, срокове, необходимите документи, формалности във връзка с ЕПК в избраните от Вас страни чрез симулатора за ЕПК, срокове за валидност на ЕПК, възможности за проверка на издадени ЕПК от работодатели и друга полезна информация.

Нормативна уредба

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 година относно процедурата за издаване на ЕПК и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.)

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации

Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта

Допълнителна информация и симулатор за подаване на заявление.

Допълнителна информация относно ЕПК и процедурата по издаването й може да намерите на сайта „Вашата Европа”