Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Информационна система ИСВП

Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП) е съвременна многоезична информационна платформа, предназначена да подобри комуникацията между администрациите и компетентните органи на държавите-членки на Европейското икономическо пространство (всички държави от Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

За информационната система

Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП) е електронно средство, представляващо система за обмен на информация по начин, който позволява на държавите-членки да участват в по-ефективно, всекидневно сътрудничество по прилагането на законодателството на вътрешния пазар. ИСВП съдейства за преодоляването на важни практически бариери, като например различната административна и трудова култура, езиковите различия и липсата на ясно идентифицирани партньорски компетентни органи в другите държави-членки. Целта й е да намали натовареността на администрацията и да повиши ефикасността и ефективността на всекидневното сътрудничество между държавите-членки.

За повече информация посетете уебсайта на ИСВП: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net

Правна рамка

ИСВП се разработва от Европейската комисия съвместно с държавите-членки. Правната основа, изискваща от Комисията и държавите-членки да разработят и използват ИСВП, се съдържа в Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията ( „Регламент за ИСВП“ ) текст от значение за ЕИП, Официален вестник n° L 316 , 14/11/2012 стр. 0001 – 0011. Той е пряко приложим във всички държави членки, което означава, че не се изисква допълнително национално законодателство, за да стане той обвързващ. Регламентът консолидира правната рамка на ИСВП и проправя път към разширяване на системата в други области.

Законодателните области, в които понастоящем системата поддържа административното сътрудничество са следните:

 1. Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации
  • Чл. 8 - административно сътрудничество
  • Чл. 50 - документи
  • Чл. 56 - компетентни органи
 2. Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар
  • Чл. 28-36, и по-специално чл. 34
  • Чл. 34
 3. Регламент 1024/2012 на Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

ИСВП е създадена като обща система в подкрепа на много области от законодателството за вътрешния пазар и се обмисля по-нататъшното разширяване на нейното използване в подкрепа и на други области от законодателството в бъдеще.

През 2013 година ИСВП ще се използва за Директивата за правата на пациентите, за мрежата за решаване на проблеми СОЛВИТ и за уведомления в рамките на Директивата за услугите и Директивата за електронната търговия.

Основни участници в ИСВП

Европейска комисия

 • Развива, поддържа и управлява ИСВП (център за данни в Люксембург)
 • Осигурява преводите
 • Поддържа централно бюро за помощ (Helpdesk)

ИСВП координатори - национален и делегирани

 • Техническо/ административно сътрудничество
 • Координиращи функции
 • Oбменят информация чрез системата с други координатори

Компетентни органи

 • Намират точните компетентни органи в другите страни
 • Осъществяват обмен на информация с компетентни органи в другите държави-членки
 • Администрират данни и потребители в тяхната област в ИСВП

Национална структура на ИСВП

Националната структура на ИСВП за Р България включва следните участници (виж графиката):

 • Национален координатор (НИМИК). Тази функция се изпълнява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 • Делегиран координатор във връзка със законодателната област на Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации. Тази функция се изпълнява от Националния център за информация и документация.
 • Делегиран координатор във връзка със законодателната област на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. Тази функция се изпълнява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
 • Компетентни органи по Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.
 • Компетентни органи по Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар.

Национална структура на ИСВП

Бюро за помощ (HELPDESK) за кометентните органи по Директива 2005/36/EO

При проблеми с ИСВП, които не могат да бъдат решени от компетентните органи по Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации на местно равнище, можете да се обърнете към функциониращото бюро за помощ на НАЦИД във функциите му на Делегиран координатор във връзка със законодателната област на Директива 2005/36/ЕО.

Адрес НАЦИД
бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 A
1125 София

ел.поща dimic@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 62
(+359 2) 817 38 54

Факс (+359 2) 971 31 20