Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Нормативна уредба

С цел улесняване на професионалната мобилност на гражданите на държавите членки, на ниво Европейски съюз се прилага Директива 2005/36/ЕО.

Във връзка с присъединяването на България и Румъния е въведена Директива 2006/100/ЕО за адаптирането на някои директиви в областта на свободното движение на хора.

От 2011 г. НАЦИД издава удостоверения за придобита професионална квалификация, необходима за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава съгласно Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Директива 2005/36/ЕО, консолидирана версия

Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха нова директива за признаване на професионалните квалификации (2005/36/ЕО).

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения

С наредбата се определят условията и редът за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.

Регламент 1024/2012 на Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2012 година (“Регламент за ИСВП”)

С регламента се определят правила за използването на Информационната система за вътрешния пазар („ИСВП“) с цел административно сътрудничество, включително обработката на лични данни, между компетентните органи на държавите членки и между компетентните органи на държавите членки и Комисията.

Директива 2006/123 на Европейския парламент и на съвета относно услугите на вътрешния пазар

Настоящата директива се прилага за услуги, предоставяни от доставчици, установени в държава-членка.