Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Често задавани въпроси

1. Какво означава регулирана професия?

Регулирана професия е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии на Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората. Упражняването на регулирана професия е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация.

2. Кои професии са регулирани в България?

Пълният Списък с регулирани професии на територията на Република България е достъпен на сайта на НАЦИД: professio.nacid.bg/?id=31

3. Как да разбера дали професията, която желая да упражнявам в друга държава е регулирана?

За да разберете дали определена професия е регулирана в избрана от Вас държава членка на Европейския съюз или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, може да посетите европейската база данни с регулирани професии на следния линк: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

4. Установих, че професията ми не е регулирана в избраната от мен приемаща държава. Имам ли достъп до пазара на труда там? Необходимо ли ми е удостоверяване на професионалните ми права от България?

В случай, че сте притежател на българска професионална квалификация по професия, която не е регулирана в държавата, в която желаете установяване или временно предоставяне на услуги, Вие имате директен достъп до пазара на труда. Признаването на такива професионални квалификации е от компетенциите на самите работодатели.

5. Кой издава удостоверение за професионална квалификация, необходимо за упражняване на регулирана професия в чужда държава?

Органът за издаване на удостоверения за професионална квалификация по нерегулирана на територията на Р България професия, необходимо за достъп до регулирана професия в приемащата държава, е изпълнителният директор на НАЦИД. Ако професията Ви фигурира в списъка с регулирани професии, следва да се обърнете към съответния компетентен орган.

6. Придобил съм професионална квалификация след обучение в България (по нерегулирана професия). Какви документи са необходими, за да получа удостоверение за потвърждаване на професионалните ми права по смисъла на Директива 2005/36/ЕО (от НАЦИД)?

Ако сте придобили професионална квалификация, след проведено обучение в България, необходимите документиза издаване на удостоверение от НАЦИД са следните: заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор, копие на дипломи, удостоверения, свидетелства и други документи, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на Република България; копие на документ за членство в професионална организация, ако членувате в такава; копие на документ за идентичност ако сте с различни имена или сте чужд гражданин; писмена декларация по образец, че не ви е отнето правото за упражняване на професията; документ за платена държавна такса или за платена цена на услугата за издаване на удостоверението и други необходими документи по ваша преценка или по преценка на компетентния орган. В случай, че след обучението си сте упражнявали професията си в България, можете да се обърнете към служител в нашия Център за административно обслужване за консултация дали е необходимо да предоставяте доказателства за това или не е необходимо.

7. Освен дипломата ми, необходимо ли е да представя и доказателство за стаж (трудова книжка/осигурителна книжка)?

В случай, че професионалната Ви квалификация е придобита след регулирано образование и обучение, не е необходимо да притежавате и доказвате професионален опит. Но в противен случай (ако образованието и обучението Ви не е регулирано) съгласно Директива 2005/36/ЕО, е необходимо да представите доказателство за професионален опит от най-малко 1 година при пълно работно време или с равностойна обща продължителност при непълно работно време през последните десет години у нас, като професионалният Ви опит трябва да е придобит след проведеното обучение, а не преди него. Съгласно цитираната директива „Регулирано образование и обучение“ е всяко обучение, което е специално насочено към упражняване на определена професия и което включва курс или курсове, допълнени, при необходимост, с професионално обучение или пробен, или професионален стаж. Структурата и равнището на професионалното обучение, пробният или професионалният стаж се определят от законовите, подзаконовите или административните разпоредби на заинтересованата държава-членка или се контролират или утвърждават от органа, определен за тази цел. Служителите в нашия Център за административно обслужване са на Ваше разположение за консултация дали Вашето образование и обучение в България е било регулирано или не, съответно дали е необходимо да предоставяте доказателства за професионален опит за целите на удостоверяването.

8. Необходим ли ми е професионален опит в последните десет години след завършване на образованието/обучението, за да имам достъп до регулирана професия в приемащата държава?

При регулирано образование и обучение не се изисква професионален опит, при нерегулирано образование и обучение, е необходимо да сте упражнявал/а професията след проведеното обучение в продължение на най-малко 1 година на пълно работно време или с равностойна обща продължителност при непълно работно време през последните десет години в друга държава-членка, която не регулира тази професия. Служителите в нашия Център за административно обслужване са на Ваше разположение за консултации.

9. Упражнявал съм своята професия след завършено образование / обучение преди повече от 10 години (не съм я упражнявал въобще). Това пречка ли е за НАЦИД да потвърди професионалните ми права?

НАЦИД може да потвърди всички валидни професионални права в степента, в която са придобити. В случай, че вие сте придобили българска професионална квалификация след регулирано образование и обучение, това обстоятелство ще бъде потвърдено и по този начин органът по признаване на вашата регулирана професия в приемащата държава ще има възможност да се произнесе по Вашата квалификация без да изисква доказателства за професионалния Ви опит в България. В случай, че Вие сте придобили българска професионална квалификация след нерегулирано образование и обучение, ние ще изследваме дали Вие имате изискуемия професионален опит и ще впишем това в удостоверението.

10. В държавата, в която желая да упражнявам регулирана професия, получих отказ за достъп до професията, заради липса на професионален опит. Mога ли да разчитам на съдействие от НАЦИД, за да получа признаване и да мога да работя там?

В случай, че смятате, че компетентен орган нарушава правата Ви, можете да обжалвате решението му в съответната част на това решение със свои мотиви по предвидените правила на този орган. Съгласно Директива 2005/36/ЕО, при нерегулирано образование и обучение, органът по признаване има основание да изиска от Вас професионален опит като условие за признаване на по-късен етап. В обратния случай Директива 2005/36/ЕО регламентира, че при регулирано образование и обучение, отпада задължението за професионален опит. НАЦИД може да съдейства на всеки орган по признаване чрез ИСВП (Информационна система на вътрешния пазар) и при постъпило ззапитване да потвърди придобити в България професионални права.

11. Как мога да подам заявление в НАЦИД?

Заявление за издаване на удостоверение за професионална квалификация от НАЦИД, може да се подава на място в нашия Център за административно обслужване, на адрес бул. “Д-р. Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125, както и по електронен път чрез портала за електронни услуги.

12. Възможно ли е мой роднина/приятел да подаде заявление от мое име?

Заявления могат да се подават от лица, които са Ваши родители, деца или съпруг/а, като следва да удостоверят качеството си на законни представители с документ, удостоверяващ гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за роднински връзки). Във всички останали случаи е необходимо пълномощно с нотариална заверка. Пълномощното важи единствено в оригинал. При преупълномощаване трябва изрично да е записано „Да преупълномощава” или подобен текст.

13. Какъв е срокът за издаване на удостоверение?

Срокът за изпълнение на административната услуга е 30 календарни дни за стандартна услуга и 10 работни дни за бърза услуга.

14. Каква е процедурата?

Процедурата по издаване на удостоверение за професионална квалификация включва редица задължителни проверки. Подробно описание може да откриете на сайта на НАЦИД, раздел Удостоверения за професионални квалификации

15. Има ли такса за издаване на удостоверение за професионална квалификация от НАЦИД и каква е тя?

Таксата за стандартна услуга е в размер на 60 лв, а за бърза услуга – 120 лв. Подробности може да намерите на нашия сайт, раздел Удостоверения за професионални квалификации

16. В случай, че прекратя процеудрата си или получа отказ за издаване на удостоверение, ще ми бъде ли възстановена сумата, заплатена за такса?

При отказ или прекратяване на започнала процедура по разглеждане на заявление за издаване на удостоверение внесената такса не се възстановява.

17. Как мога да се информирам дали процедурата е приключила и дали удостоврението ми е издадено?

Можете да следите статуса на Вашето заявление в Портала за електронни услуги на НАЦИД, раздел Справки, след като впишете входящият си номер (пример 07-00-10/01.01.2020). Номерът на преписката и кодът за достъп са Ви изпратени със съобщението, с което е потвърдено получаването на заявлението за предоставяне на съответната услуга.Служителите в нашия Център за административно обслужване са на разположение при затруднения с достъпа Ви и за по-нататъшни консултации.

18. Как мога да получа удостоверението си?

Възможностите за получаване на Удостоверение са на място в Центъра за административно обслужване на НАЦИД или чрез куриерска услуга на посочен от Вас адрес, включително куриерска услуга извън страната за Ваша сметка. Начинът на получаване е по Ваш избор и се посочва при попълване на заявлението.

19. Може ли да ми бъде издадено удостоверение APOSTILLE на Вашето удостоверение за професионална квалификация?

Да. От 20 април 2015 г. в НАЦИД е въведена комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава”. За целта се попълва заявление, обединяващо двете услуги, достъпно както на място в Центъра за административно обслужване на НАЦИД, така и на електронния портал.

20. Удостоверението, издадено от НАЦИД задължава ли чуждия орган да признае професионалните ми права?

Удостоверенията, издавани от НАЦИД не задължават чужд компетентен орган да признае професионални права. Те са предназначени да облекчат проедурата Ви по признаване с терминологията на Директива 2005/36/ЕО, а не да я гарантират.

21. Управител/собственик съм на българска фирма, в приемащата държава ми изискват документ, потвърждаващ правата ми по смисъла на търговското законодателство, Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар или друго законодателство извън Директива 2005/36/ЕО. Може ли НАЦИД да потвърди тези мои права?

Не. НАЦИД няма компетенции да потвърждава каквито и да е права и статус извън Директива 2005/36/ЕО.

22. Управител/собственик съм на българска фирма с предмет на дейност съгласно чл. 17, 18 или 19 на Директива 2005/36/ЕО. В приемащата държава изискват документ, потвърждаващ правата ми по смисъла на Директива 2005/36/ЕО. Какви документи са необходими, за да може НАЦИД да потвърди тези мои права?

Възможностите за това са следните: от една страна, да сте се осигурявали като собственик и/или управител на фирмата определен брой последователни години, а от друга страна през същия период предметът на дейност на управляваната/притежаваната от Вас фирма да попада в обхвата на някой от чл. 17, 18 или 19 на Директива 2005/36/ЕО. Възможните доказателства за осигурителния Ви статус биха могли да бъдат осигурителна книжка/трудова книжка за съответен брой години съгласно цитираните по-горе членове на директивата, като за същия този период се представят и доказателства за предмета на дейност на управляваната от Вас фирма, кавито са годишните финансови отчети на фирмата, от които да е видно от каква дейност са генерирани приходите на дружеството. Директивата предвижда също и комбинация от обучение и професионален опит. Тъй като тези случаи са по-особени и индивидуални, съветваме Ви да се консултирате с нашите служители от Центъра за административно обслужване преди да подадате заявление и да заплатите такса.

23. За кои професии е достъпна Европейска професионална карта (ЕПК)?

Процедурата за европейска професионална карта понастоящем е достъпна за следните регулирани професии: медицинска сестра с общ профил, фармацевт, рехабилитатор; кинезитерапевт, планински водач, агент по недвижима собственост. За повече информация, посетете раздел Европейска професионална карта

24. Откъде мога да получа повече информация за ЕПК, включително процедурата, необходимите документи и срокове?

Детайлна информация за ЕПК може да отриете на сайта на „Вашата Европа”, включително проверка дали можете да подадете заявление за ЕПК, процедура за издаване на ЕПК, срокове, необходимите документи и друга полезна информация.