Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011), 2008

Архив (общ, преди 2011), 2008
Брой 4. СИСТЕМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското образователно и изследователско пространство
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
  • РОЛЯТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА КАЧЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ В ЕВРОПА ДО 2015 ГОДИНА
  • ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕС
  • ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ECVET) (препоръка на Eвропейския парламент и на Съвета)
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
  • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕСТОНИЯ
  • ВИСШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
  • ВИСШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ХОЛАНДИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • МОДУЛНИ ПРОГРАМИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА СРЕДНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
 • Цифри и факти
  • ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ISCED 5B) В ЕВРОПА
  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ „ЕРАЗЪМ МУНДУС II”
  • ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ АКАДЕМИИ В ГЕРМАНИЯ – МЕЖДИННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ В СРЕДНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006-2007 ГОДИНА В ГЕРМАНИЯ ПО ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ, В %
  • ПРОЕКТЪТ VETWORK – МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Архив (общ, преди 2011), 2008
Брой 3. 2009 - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското образователно и изследователско пространство
  • ОБНОВЕНАТА ЛИСАБОНСКА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ 2008 - 2010 ГОДИНА
  • ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПА
  • ИНОВАЦИОННИЯТ МОДЕЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИРЛАНДИЯ
  • РЕФОРМИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА СИСТЕМА ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в науката и образованието
  • ТРАНСФЕРЪТ НА ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ НА ИНОВАЦИОННАТА СИСТЕМА ВЪВ ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • АВСТРИЙСКАТА ПРОГРАМА “ВАУЧЕРИ ЗА ИНОВАЦИИ”
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
  • ИНОВАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИНЛАНДИЯ
  • НАЦИОНАЛНАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА НА ДАНИЯ
  • ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ „АКАДЕМИЯ – ИНДУСТРИЯ” В ШВЕЙЦАРИЯ – ПОЗИЦИЯ НА БИЗНЕСА
 • Наука и индустрия
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО „АКАДЕМИЯ – ИНДУСТРИЯ” И ПОЛИТИКАТА ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • Цифри и факти
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ В ЛИТВА
  • СРАВНИТЕЛНИ ДАНИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ИНДУСТРИЯТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И САЩ
  • УСПЕХИ В ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ШВЕЦИЯ
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Архив (общ, преди 2011), 2008
Брой 2. УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ВЪВ ФОРМИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА
  • УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ
  • ДЕМОКРАТИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
  • ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В РАМКИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
  • РАННО ОТКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ В ШВЕЙЦАРСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • ПРОГРАМА “БИТКА НА КНИГИТЕ”
  • ДВИЖЕНИЕТО – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГЕРМАНСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • Информационни системи и инструменти, приложими в науката и образованието
  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА: ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ
  • ИНФОРМАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ “РОДИТЕЛИ – УЧИЛИЩЕ”
 • Иновативни практики в училищното образование
  • ДИДАКТИЧЕСКИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ И УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - ОПИТЪТ НА ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ
 • Цифри и факти
  • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В УЧИЛИЩАТА
  • ПРИНОСЪТ НА Е-ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
  • ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
  • ПРОЕКТЪТ “eMAPPS.COM” В УЧИЛИЩАТА В ЧЕХИЯ
  • ИНОВАТИВНА ДИДАКТИКА ЧРЕЗ УЕБ БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
  • АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ В БЕРГЕН, ХОЛАНДИЯ
  • УЧЕНИЧЕСКИТЕ УНИФОРМИ
  • СТРЕСЪТ СЕ ОТРАЗЯВА НЕГАТИВНО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ГЕРМАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ
  • БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО НА УЧЕНИЦИТЕ
  • ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
  • СЪВРЕМЕННО OБУЧЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ПОЛША
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Архив (общ, преди 2011), 2008
Брой 1. ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОЛИТИКИ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското образователно и изследователско пространство
  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ
  • АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕБАТИТЕ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ „ЗЕЛЕНАТА КНИГА” НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОГРАМАТА ФОРСАЙТ – ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
 • Информационни системи и инструменти, приложими в науката и образованието
  • ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • НАУЧНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВРОПА И СВЕТОВНИТЕ ИКОНОМИКИ - СТАТИСТИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ
  • ПРОГРАМАТА COST – ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ (CIP)
  • УЧАСТИЕТО НА ШВЕЙЦАРИЯ В СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
  • ПРОГРАМАТА EUROSTARS В АВСТРИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА EUREKA ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЛОВЕНИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
  • УЧАСТИЕТО НА РУСИЯ В ПРОГРАМИТЕ НА ЕС
 • Цифри и факти
  • ТЪРГОВСКИ ОБМЕН НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ В СВЕТА
  • НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В НЯКОИ СТРАНИ
  • НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАУКАТА В ЕС
  • CATRENE - НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ
 • ПРОЯВИ, ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ