Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2005

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА - ЦИФРИ, ФАКТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ЦЕЛИТЕ НА “ПРОЦЕСА ОТ БОЛОНЯ” И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ В АВСТРИЯ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • НАПРЕДЪКЪТ НА ЕВРОПА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 2005 г.
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И EЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
  • НАЦИОНАЛНИ ПОДХОДИ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И EЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
  • СТРАТЕГИИ НА НЯКОИ ГЕРМАНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА EЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ В АВСТРИЯ
  • НАЦИОНАЛНИ ФОНДОВЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И АВСТРИЯ
  • ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ИНОВАЦИИ
  • МРЕЖАТА НА ИНОВАЦИОННИТЕ РЕГИОНИ В ЕВРОПА И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
  • ШВЕЙЦАРСКАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА
 • Цифри и факти
  • ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С ПЛАН ОТ 19 МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ENSeL
  • ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО В ЕВРОПА
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩТА НА Whiteboards ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕС ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕРАМКОВИ ПРОГРАМИ (РП) ПО ГОДИНИ, В МЛРД. ЕВРО
  • ПРОГРАМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ”ERASMUS MUNDUS
  • СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2004 Г.
  • САЩ ОТСТЪПВАТ ВОДЕЩИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИИ В НИРД
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 3

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРИНОСЪТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕВРОПА
  • НАПРЕДЪКЪТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ
  • ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • МАРКЕТИНГ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПА ПОДКРЕПЯТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАВНИЩЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  • ЗАЩО ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ ОТ ПО-ГОЛЕМИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ?
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС: РАЗВИТИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  • ИНОВАЦИОННАТА КАРТА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2004 ГОДИНА
  • ИНОВАЦИИТЕ В НОВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ
  • ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
  • ОСНОВНА РАМКА И ТЕНДЕНЦИИ В НАУЧНАТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА И ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
 • Наука и индустрия
  • ФИНАНСОВАТА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2007–2013 ГОДИНА: НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА
 • Бенчмаркинг
  • “КЛЮЧОВИ ДАННИ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ 2005
 • Цифри и факти
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
  • ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
  • МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНОВАЦИОННАТА КАРТА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2004 г.
  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА ПРЕЗ 2002-2004 г.
  • ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ И КАТО ДЯЛ ОТ БВП (1991 - 2003 Г.)
  • РАЗХОДИ НА ГЕРМАНИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ ЗА 2005 ГОДИНА*
  • ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИИ В ГЕРМАНИЯ В ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДПОМАГАНИ ОБЛАСТИ
  • НАУЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ ОТРЕЖДА ВОДЕЩО МЯСТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА
  • ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА НА ИНВАЛИДИТЕ ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 2

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2004 ГОДИНА - ГЛАВА 17 "НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ"
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2004 ГОДИНА - ГЛАВА 18 "ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"
  • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЛОВЕНИЯ
  • СПОНСОРИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГЕРМАНИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПА СЛЕД 2005
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА В ГЕРМАНИЯ В ПОМОЩ НА РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА
  • НАУЧНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА НА УНГАРИЯ - ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
  • ОСНОВНА РАМКА НА НАУЧНАТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА И ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ДАНИЯ
  • НОВИ ПЪТИЩА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ДИАЛОГ FUTUR – ОПИТ ЗА
 • Наука и индустрия
  • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС”
  • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ БИЗНЕСА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПОДПОМАГАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МСП В ГЕРМАНИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • СЕДЕМ ТЕЗИ КЪМ ТЕМАТА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 • Цифри и факти
  • СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИТЕ В СВЕТА
  • НОВА ИНИЦИАТИВА НА ЕС ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИНТЕРЕСА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ
  • ФЛОРЕНЦИЯ: ТРИ СТРАНИ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ
  • КРАЧКА НАПРЕД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • АБИТУРИЕНТИ С ДИПЛОМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В ПРОЦЕНТ ОТ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА НА 18-20-ГОДИШНИТЕ
  • КОЙ ИЗДЪРЖА СТУДЕНТИТЕ В ГЕРМАНИЯ?
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА СПОРЕД ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ
  • НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА НАУЧНО ОБУЧЕНИЕ
  • РЕДОВНИ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОТ 10-ТЕ НАЙ-ПРЕДСТАВЕНИ В АВСТРИЯ СТРАНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР 2003 ГОДИНА
  • РАЗХОДИ НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГЕРМАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 1991-2005 ГОДИНА
  • СЪВМЕСТНО СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА И ПРОВИНЦИИТЕ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА (планирани стойности)
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ ПО СЕКТОРИ ЗА ПЕРИОДА 1991-2003 ГОДИНА
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 1

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • ПОДГОТОВКА ЗА СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • СТРАТЕГИЯТА ОТ ЛИСАБОН – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ШЕСТАТА РАМКОВА ПРОГРАМА (2002-2006 г.) И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД ТЯХ В СЕДМАТА РАМКОВА ПРГРАМА (2007-2013 г.)
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПОДХОДИ КЪМ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
  • МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НАРАСТВАТ
  • БЕЛГИЯ И ФИНЛАНДИЯ – ВОДЕЩИ СПОРЕД СЕКТОРНОТО СТАТИСТИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
  • ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
  • ПАКТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ГЕРМАНИЯ
  • НОВА ПОЛСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ
 • Наука и индустрия
  • ИЗПОЛЗВА ЛИ ЧАСТНИЯТ БИЗНЕС ПУБЛИЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ?
  • ЕФЕКТИВНОСТ ОТ СТИМУЛИРАНЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ОИСР
 • Цифри и факти
  • ЦЕНАТА НА ЗНАНИЯТА
  • КАКВИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ ТЪРСЯТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА?
  • ПРОГНОЗА ЗА РЪСТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА, В %
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ В АВСТРИЯ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ
  • ПРОЦЕНТ НА УЧАЩИТЕ ГЕРМАНСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ НА ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ МЛАДИ ХОРА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 1987 – 2002 Г.
  • BRAIN-DRAIN(ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ) - ПРОУЧВАНЕ СРЕД НЕМСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
  • ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ (НАЙ-МАЛКО СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ) НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 20 И 24 ГОДИНИ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ПРЕЗ 2004 ГОДИНА
  • ИНОВАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • Прояви, предстоящи събития