Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2008

Брой 4. СИСТЕМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското образователно и изследователско пространство
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
  • РОЛЯТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА КАЧЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ В ЕВРОПА ДО 2015 ГОДИНА
  • ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕС
  • ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ECVET) (препоръка на Eвропейския парламент и на Съвета)
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
  • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕСТОНИЯ
  • ВИСШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
  • ВИСШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ХОЛАНДИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • МОДУЛНИ ПРОГРАМИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА СРЕДНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
 • Цифри и факти
  • ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ISCED 5B) В ЕВРОПА
  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ „ЕРАЗЪМ МУНДУС II”
  • ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ АКАДЕМИИ В ГЕРМАНИЯ – МЕЖДИННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ В СРЕДНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006-2007 ГОДИНА В ГЕРМАНИЯ ПО ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ, В %
  • ПРОЕКТЪТ VETWORK – МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Брой 3. 2009 - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското образователно и изследователско пространство
  • ОБНОВЕНАТА ЛИСАБОНСКА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ 2008 - 2010 ГОДИНА
  • ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПА
  • ИНОВАЦИОННИЯТ МОДЕЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИРЛАНДИЯ
  • РЕФОРМИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА СИСТЕМА ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в науката и образованието
  • ТРАНСФЕРЪТ НА ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ НА ИНОВАЦИОННАТА СИСТЕМА ВЪВ ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • АВСТРИЙСКАТА ПРОГРАМА “ВАУЧЕРИ ЗА ИНОВАЦИИ”
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
  • ИНОВАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИНЛАНДИЯ
  • НАЦИОНАЛНАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА НА ДАНИЯ
  • ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ „АКАДЕМИЯ – ИНДУСТРИЯ” В ШВЕЙЦАРИЯ – ПОЗИЦИЯ НА БИЗНЕСА
 • Наука и индустрия
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО „АКАДЕМИЯ – ИНДУСТРИЯ” И ПОЛИТИКАТА ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • Цифри и факти
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ В ЛИТВА
  • СРАВНИТЕЛНИ ДАНИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ИНДУСТРИЯТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И САЩ
  • УСПЕХИ В ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ШВЕЦИЯ
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Брой 2. УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ВЪВ ФОРМИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА
  • УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ
  • ДЕМОКРАТИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
  • ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В РАМКИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
  • РАННО ОТКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ В ШВЕЙЦАРСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • ПРОГРАМА “БИТКА НА КНИГИТЕ”
  • ДВИЖЕНИЕТО – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГЕРМАНСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • Информационни системи и инструменти, приложими в науката и образованието
  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА: ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ
  • ИНФОРМАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ “РОДИТЕЛИ – УЧИЛИЩЕ”
 • Иновативни практики в училищното образование
  • ДИДАКТИЧЕСКИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ И УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - ОПИТЪТ НА ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ
 • Цифри и факти
  • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В УЧИЛИЩАТА
  • ПРИНОСЪТ НА Е-ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
  • ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
  • ПРОЕКТЪТ “eMAPPS.COM” В УЧИЛИЩАТА В ЧЕХИЯ
  • ИНОВАТИВНА ДИДАКТИКА ЧРЕЗ УЕБ БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
  • АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ В БЕРГЕН, ХОЛАНДИЯ
  • УЧЕНИЧЕСКИТЕ УНИФОРМИ
  • СТРЕСЪТ СЕ ОТРАЗЯВА НЕГАТИВНО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ГЕРМАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ
  • БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО НА УЧЕНИЦИТЕ
  • ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
  • СЪВРЕМЕННО OБУЧЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ПОЛША
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Брой 1. ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОЛИТИКИ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското образователно и изследователско пространство
  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ
  • АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕБАТИТЕ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ „ЗЕЛЕНАТА КНИГА” НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОГРАМАТА ФОРСАЙТ – ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
 • Информационни системи и инструменти, приложими в науката и образованието
  • ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • НАУЧНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ В ЕВРОПА И СВЕТОВНИТЕ ИКОНОМИКИ - СТАТИСТИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ
  • ПРОГРАМАТА COST – ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ (CIP)
  • УЧАСТИЕТО НА ШВЕЙЦАРИЯ В СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
  • ПРОГРАМАТА EUROSTARS В АВСТРИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА EUREKA ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЛОВЕНИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
  • УЧАСТИЕТО НА РУСИЯ В ПРОГРАМИТЕ НА ЕС
 • Цифри и факти
  • ТЪРГОВСКИ ОБМЕН НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ В СВЕТА
  • НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В НЯКОИ СТРАНИ
  • НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАУКАТА В ЕС
  • CATRENE - НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ
 • ПРОЯВИ, ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ