Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2005

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА - ЦИФРИ, ФАКТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ЦЕЛИТЕ НА “ПРОЦЕСА ОТ БОЛОНЯ” И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ В АВСТРИЯ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • НАПРЕДЪКЪТ НА ЕВРОПА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 2005 г.
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И EЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
  • НАЦИОНАЛНИ ПОДХОДИ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И EЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
  • СТРАТЕГИИ НА НЯКОИ ГЕРМАНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА EЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ В АВСТРИЯ
  • НАЦИОНАЛНИ ФОНДОВЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И АВСТРИЯ
  • ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ИНОВАЦИИ
  • МРЕЖАТА НА ИНОВАЦИОННИТЕ РЕГИОНИ В ЕВРОПА И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
  • ШВЕЙЦАРСКАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА
 • Цифри и факти
  • ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С ПЛАН ОТ 19 МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ENSeL
  • ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО В ЕВРОПА
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩТА НА Whiteboards ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕС ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕРАМКОВИ ПРОГРАМИ (РП) ПО ГОДИНИ, В МЛРД. ЕВРО
  • ПРОГРАМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ”ERASMUS MUNDUS
  • СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2004 Г.
  • САЩ ОТСТЪПВАТ ВОДЕЩИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИИ В НИРД
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 3

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРИНОСЪТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕВРОПА
  • НАПРЕДЪКЪТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ
  • ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • МАРКЕТИНГ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПА ПОДКРЕПЯТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАВНИЩЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  • ЗАЩО ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ ОТ ПО-ГОЛЕМИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ?
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС: РАЗВИТИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  • ИНОВАЦИОННАТА КАРТА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2004 ГОДИНА
  • ИНОВАЦИИТЕ В НОВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ
  • ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
  • ОСНОВНА РАМКА И ТЕНДЕНЦИИ В НАУЧНАТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА И ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
 • Наука и индустрия
  • ФИНАНСОВАТА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2007–2013 ГОДИНА: НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА
 • Бенчмаркинг
  • “КЛЮЧОВИ ДАННИ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ 2005
 • Цифри и факти
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
  • ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
  • МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНОВАЦИОННАТА КАРТА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2004 г.
  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА ПРЕЗ 2002-2004 г.
  • ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ И КАТО ДЯЛ ОТ БВП (1991 - 2003 Г.)
  • РАЗХОДИ НА ГЕРМАНИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ ЗА 2005 ГОДИНА*
  • ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИИ В ГЕРМАНИЯ В ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДПОМАГАНИ ОБЛАСТИ
  • НАУЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ ОТРЕЖДА ВОДЕЩО МЯСТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА
  • ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА НА ИНВАЛИДИТЕ ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 2

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2004 ГОДИНА - ГЛАВА 17 "НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ"
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2004 ГОДИНА - ГЛАВА 18 "ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"
  • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЛОВЕНИЯ
  • СПОНСОРИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГЕРМАНИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПА СЛЕД 2005
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА В ГЕРМАНИЯ В ПОМОЩ НА РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА
  • НАУЧНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА НА УНГАРИЯ - ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
  • ОСНОВНА РАМКА НА НАУЧНАТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА И ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ДАНИЯ
  • НОВИ ПЪТИЩА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ДИАЛОГ FUTUR – ОПИТ ЗА
 • Наука и индустрия
  • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС”
  • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ БИЗНЕСА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПОДПОМАГАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МСП В ГЕРМАНИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • СЕДЕМ ТЕЗИ КЪМ ТЕМАТА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 • Цифри и факти
  • СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИТЕ В СВЕТА
  • НОВА ИНИЦИАТИВА НА ЕС ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИНТЕРЕСА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ
  • ФЛОРЕНЦИЯ: ТРИ СТРАНИ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ
  • КРАЧКА НАПРЕД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • АБИТУРИЕНТИ С ДИПЛОМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В ПРОЦЕНТ ОТ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА НА 18-20-ГОДИШНИТЕ
  • КОЙ ИЗДЪРЖА СТУДЕНТИТЕ В ГЕРМАНИЯ?
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА СПОРЕД ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ
  • НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА НАУЧНО ОБУЧЕНИЕ
  • РЕДОВНИ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОТ 10-ТЕ НАЙ-ПРЕДСТАВЕНИ В АВСТРИЯ СТРАНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР 2003 ГОДИНА
  • РАЗХОДИ НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГЕРМАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 1991-2005 ГОДИНА
  • СЪВМЕСТНО СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА И ПРОВИНЦИИТЕ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА (планирани стойности)
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ ПО СЕКТОРИ ЗА ПЕРИОДА 1991-2003 ГОДИНА
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 1

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • ПОДГОТОВКА ЗА СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • СТРАТЕГИЯТА ОТ ЛИСАБОН – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ШЕСТАТА РАМКОВА ПРОГРАМА (2002-2006 г.) И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД ТЯХ В СЕДМАТА РАМКОВА ПРГРАМА (2007-2013 г.)
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПОДХОДИ КЪМ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
  • МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НАРАСТВАТ
  • БЕЛГИЯ И ФИНЛАНДИЯ – ВОДЕЩИ СПОРЕД СЕКТОРНОТО СТАТИСТИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
  • ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
  • ПАКТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ГЕРМАНИЯ
  • НОВА ПОЛСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ
 • Наука и индустрия
  • ИЗПОЛЗВА ЛИ ЧАСТНИЯТ БИЗНЕС ПУБЛИЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ?
  • ЕФЕКТИВНОСТ ОТ СТИМУЛИРАНЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ОИСР
 • Цифри и факти
  • ЦЕНАТА НА ЗНАНИЯТА
  • КАКВИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ ТЪРСЯТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА?
  • ПРОГНОЗА ЗА РЪСТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА, В %
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ В АВСТРИЯ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ
  • ПРОЦЕНТ НА УЧАЩИТЕ ГЕРМАНСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ НА ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ МЛАДИ ХОРА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 1987 – 2002 Г.
  • BRAIN-DRAIN(ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ) - ПРОУЧВАНЕ СРЕД НЕМСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
  • ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ (НАЙ-МАЛКО СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ) НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 20 И 24 ГОДИНИ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ПРЕЗ 2004 ГОДИНА
  • ИНОВАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • Прояви, предстоящи събития