Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2014

Брой 4. ПОЛИТИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Съдържание:

Изтегли

 • ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСФЕРА И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ФИНАНСИРАНИ С ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СПИН-ОФ ФИРМИ
 • ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ В АВСТРИЯ
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ
 • ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО UTDANNING2020 В НОРВЕГИЯ
 • РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФРАНЦИЯ
 • СЪВМЕСТНОТО ФИНАНСИРАНЕ И РАЗВИТИЕТО МУ В АВСТРИЯ
 • ТРАНСФЕР НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВО МАКС ПЛАНК В ГЕРМАНИЯ
 • ТРАНСФЕР НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ ОТ УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ИНДИКАТОРИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИ ПРОДУКТИ

Брой 3. СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • КОНЦЕПЦИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В АВСТРИЯ
 • ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ)
 • РЕФОРМА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ВЪВ ФРАНЦИЯ: ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА В ДВЕ СТЪПКИ
 • ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ХЪРВАТИЯ
 • КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ СТУДЕНТИ ОТ ФОНДАЦИЯ „КОНРАД АДЕНАУЕР” В ГЕРМАНИЯ
 • НАЦИОНАЛНИ ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС ПРЕЗ 2013 – 2014 Г.

Брой 2. ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ЗАДЪРЖАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПА
 • ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 • СТУДЕНТСКАТА МОБИЛНОСТ И ПРИЗНАВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЕВРОПА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • РАЗНООБРАЗИЕТО И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОДКРЕПА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ВЛИЯНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛАСАЦИИ ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АВТОМАТИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ СТЕПЕНИ

Брой 1. ОТВОРЕНИЯТ ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • ОТВОРЕНИЯТ ДОСТЪП В „ХОРИЗОНТ 2020”
 • СТРАТЕГИИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
 • АКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОТВОРЕНИЯ ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В АВСТРИЯ
 • ПОЛИТИКА И НАСОКИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ПРИНОСЪТ НА ГЕРМАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 • НАЦИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В ИРЛАНДИЯ
 • ИНИЦИАТИВИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП В ПОЛША
 • ПОЛИТИКАТА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • ПОДКРЕПА НА ОТВОРЕНИЯ ДОСТЪП ОТ ФИНАНСИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
 • МЕРКИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
 • ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В ГИСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЮСТУС ЛИБИХ”, ГЕРМАНИЯ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО С ОТВОРЕН ДОСТЪП