Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2013

Брой 4. СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • СТРАТЕГИЯ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ)
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2030 ГОДИНА НА ИРЛАНДИЯ
 • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛАТВИЯ (2014-2020)
 • ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛША ДО 2020 ГОДИНА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2009-2015 ГОДИНА
 • СТРАТЕГИЯ НА ФИНЛАНДИЯ ЗА ИЗНОС НА ОБРАЗОВАНИЕ
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ШВЕЙЦАРИЯ

Брой 3. МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ И ПОДХОДЯЩИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СТУДЕНТИ
 • МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ В ОИСР
 • МОБИЛНОСТТА В СИСТЕМАТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БАРИЕРИ
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МОБИЛНОСТТА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” В ГЕРМАНИЯ
 • АСПЕКТИ НА СЪВМЕСТНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПОЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И МОБИЛНОСТТА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ 2020 ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЕПВО)

Брой 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • РЕФОРМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
 • "РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ "
 • МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ПОЛША
 • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ШОТЛАНДИЯ
 • УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ БАКАЛАВРИ В ГЕРМАНИЯ

Брой 1. МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • МОДЕЛИ ЗА ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
 • СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • КОЛКО СТРУВА ДОБРИЯТ УНИВЕРСИТЕТ (сравнение на финансирането на Варшавския, Харвардския и Кеймбриджкия университет)
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ФРЕНСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ
 • ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ СПОРЕД ПОСТИЖЕНИЯТА В ГЕРМАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • ТЕНДЕНЦИИ В ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ
 • МЕТОДИКИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙ
 • ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ