Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2012

Брой 4. ПОЛИТИКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПОДБОР НА СТУДЕНТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ШВЕЦИЯ
 • ЯПОНИЯ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 3. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Обучение по предприемачество
  • ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЕВРОПА
  • ЕФЕКТЪТ ОТ ПРОГРАМИТЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ПРОГРАМА ЗА ДИНАМИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОЛША
  • ИНИЦИАТИВИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • РАМКА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ГЪРЦИЯ – ГРЪЦКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
  • ДИРЕКТИВА НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СТАРТИРАЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ФИРМИ
  • КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ГЕРМАНИЯ
  • УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГЕРМАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • Представяме ви
  • “ПРОГРАМАТА ОТ ОСЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” В ЕВРОПА
  • ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • ЗАКОН ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС ЗА ЕВРОПА
  • УНИВЕРСИТЕТЪТ „ЛЕОН КОЖМИНСКИ” В ПОЛША И ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  • КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛИТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ШВЕЙЦАРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ САНКТ ГАЛЕН (ST. GALLEN)
 • Цифри и факти
  • ОТНОШЕНИЕ НА АВСТРИЙСКИТЕ СТУДЕНТИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА СОБСТВЕН БИЗНЕС
  • „ГЕРМАНСКAТА СИЛИЦИЕВА ДОЛИНА”
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИСПАНИЯ

Брой 2. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Съдържание:

Изтегли

 • Кариерно развитие на академичния състав
  • АКАДЕМИЧНАТА ПРОФЕСИЯ ПРЕЗ 21 ВЕК
  • ОПРЕДЕЛЯНE НА ЗАПЛАТИТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ: НАЦИОНАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАСИЛЕНА МЕЖДУНАРОДНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ
  • НАУЧНАТА КАРИЕРА НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В ГЕРМАНИЯ
  • ПОЛИТИКАТА НА СЛОВЕНИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
  • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОБИЛНОСТТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В СЕКТОРА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В ГЕРМАНСКАТА ПРОВИНЦИЯ БАВАРИЯ
  • КОНСУЛТАНСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДВОЙКИ С ДВОЙНА КАРИЕРА
  • ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ГЕРМАНИЯ
  • РЪСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В КИТАЙ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
 • Представяме ви
  • СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧЕНИ
  • ИНСТИТУТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ В АВСТРИЯ

Брой 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Външно и вътрешно управление на висшето образование
  • РЕФОРМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ИНСТИТУЦИОНАЛНА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ В ЕС
  • ОБМЕНЪТ НА ЗНАНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО И УСЛУГИТЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ
  • МЕНИДЖМЪНТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ - ПО ПЪТЯ КЪМ ЕДНА НОВА ПРОФЕСИЯ
  • КООРДИНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ В СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЕРЛИН
  • МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В НЯКОИ ЧЕШКИ УНИВЕРСИТЕТИ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ В КАНАДА
 • Цифри и факти
  • ФАКТОРИ, КОИТО СПОМАГАТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО НА КАДРИ В ПРОФЕСИЯТА “МЕНИДЖЪР НА ЗНАНИЯ”
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЖЕНИТЕ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ЗНАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
  • ВАЖНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ФАКУЛТЕТИТЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  • ОЧАКВАНИЯ НА ФАКУЛТЕТСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  • АСОЦИАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД