Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2011

Брой 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Модернизация на висшето образование
  • ВЪВЕДЕНИЕ
  • ГЪВКАВОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • МЕХАНИЗМИ ЗА ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА И ТЯХНОТО СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ
  • ПУБЛИЧНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
  • СТУДЕНТСКИ ТАКСИ И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В ЕВРОПА
  • ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • РЕФОРМА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ВТОРА ФАЗА НА „ПАКТ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2020”
  • ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ ДО 2019 ГОДИНА
 • Цифри и факти
  • РАЗХОДИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
  • СТУДЕНТСКИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕС
  • ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЕСТОНИЯ
  • ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЧЕХИЯ
  • СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЕРМАНИЯ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 3. ТРАНСНАЦИОНАЛНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Транснационално висше образование
  • ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА КОНВЕНЦИЯ
  • НАСОКИ НА ЮНЕСКО/ОИСР ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • РОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЗНАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИИ
  • МЕЖДУНАРОДНИ РАМКИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ФОРМИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ДОСТАВЧИЦИ
  • СЪЩНОСТ НА ФРАНЧАЙЗИНГА И ПРИЛАГАНЕТО МУ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ТЕНДЕНЦИИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ
  • НАЦИОНАЛНИ РЕГУЛАТОРНИ РАМКИ ЗА ФРАНЧАЙЗ КУРСОВЕ И СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
  • ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ В АВСТРИЯ
  • ТЕНДЕНЦИИ В ИЗНОСА НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР
  • ФРАНЧАЙЗИНГ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В ШВЕЙЦАРИЯ
 • Цифри и факти
  • СТАТИСТИКА ЗА СЪВМЕСТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ГЕРМАНСКИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА
  • НАЛИЧИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (в %)
  • ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧАСТВАЩИ В СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ И СЪВМЕСТНИ СТЕПЕНИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (в %)
  • СТЕПЕН НА КООПЕРИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНИ СТЕПЕНИ В ТРИТЕ ЦИКЪЛА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (в %)
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
  • УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ В РЕЗУЛТАТ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • СЪВМЕСТНА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА (PHD) ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧИЯТА И НАСОЧВАНЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЕСТОНИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • Конкретни теми
  • ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕСТОНИЯ
  • СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЕСТОНИЯ
 • Цифри и факти
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЕСТОНИЯ
  • ОБЩ БРОЙ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ В ЕС-27
 • Представяме ви
  • УНИВЕРСИТЕТЪТ ТАРТУ
  • ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ FIBIR
  • ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ГЕНОМИКАТА
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА

Съдържание:

Изтегли

 • Нови умения за нови работни места - Европейските политически инициативи
  • НОВИ УМЕНИЯ ЗА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА - ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
  • НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА УМЕНИЯ В ЕВРОПА
  • НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА - ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
 • Цифри и факти
  • ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА КАТО СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИКТ НЕ УДОВЛЕТВОРЯВАТ КОМПАНИИТЕ В ЕВРОПА
  • ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - ЗНАЧЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО В ЕВРОПА
  • БЕЗРАБОТИЦАТА В АВСТРИЯ ПО ПОЛ И ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА
 • Представяме ви
  • МОНИТОРИНГ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА В ГЕРМАНИЯ
  • АВСТРИЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (WBA)
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД