Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2016

Брой 4. ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ И РАБОТА С ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

Съдържание:

Изтегли

 • ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ - МЕЖДУНАРОДНА И ЕВРОПЕЙСКА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
 • НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
 • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ И УЕЛС)
 • ПРАКТИКАТА НА ГЕРМАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИ И НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
 • АЛТЕРНАТИВИ НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ В ДАНИЯ
 • АЛТЕРНАТИВИ ЗА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА В НИДЕРЛАНДИЯ
 • ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • МЛАДЕЖКАТА НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА В КАНТОНА БАЗЕЛ-ЩАТ, ШВЕЙЦАРИЯ
  • ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ В ИТАЛИАНСКАТА МЛАДЕЖКА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА

Брой 3. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ИНИЦИАТИВАТА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ НА ООН
 • ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: КАКВО, КАК И ЗАЩО
 • СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ УЧЕНЕТО – ОТ ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО И УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ
 • ПОЛИТИКИ, ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
  • АВСТРИЯ
  • ГЕРМАНИЯ
  • ИСПАНИЯ (КАТАЛУНИЯ)
  • КИПЪР
  • НОРВЕГИЯ
  • УНГАРИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ХЪРВАТИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ УЧИЛИЩА В ШВЕЙЦАРИЯ
  • ОПИТЪТ НА АВСТРАЛИЯ
  • РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОГРАМАТА „ДА ПРОМЕНИМ НАШИЯ СВЯТ: ДНЕВЕН РЕД 2030 ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Брой 2. УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И УЧИЛИЩНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПА
 • ГЛАСЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ И УСПЕШНОТО УЧИЛИЩЕ
 • ЕФЕКТИВЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ И ИНФОРМИРАНО ПРЕДСТАВЯНЕ
 • УЧИЛИЩНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В АВСТРИЯ
 • НАСЪРЧАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОВИНЦИЯ ДОЛНА САКСОНИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И УЕЛС
  • УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ В ДАНИЯ
  • УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ В ЦЕЛОДНЕВНОТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВИЕНА

Брой 1. КРЕАТИВНИ МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ДА УЧИМ ЛОКАЛНО – ОБЩНОСТТА КАТО КЛАСНА СТАЯ
 • ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО – ПРИЛОЖИМИ МЕТОДИКИ
 • ИНДИВИДУАЛНОТО НАСЪРЧАВАНЕ КАТО УЧИЛИЩНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
  • 1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО НАСЪРЧАВАНЕ
  • 2. ПРЕДПОСТАВКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО НАСЪРЧАВАНЕ
  • 3. ПРИЛАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО НАСЪРЧАВАНЕ В КАНАДА И ФИНЛАНДИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ПОЛЗА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  • ТРИ УНИКАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДА: ВАЛДОРФ, МОНТЕСОРИ И РЕДЖО ЕМИЛИЯ
  • ТАКСОНОМИЯТА НА БЛУМ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ
  • МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ