Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2014

Брой 4. ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Съдържание:

Изтегли

 • КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ЕС
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ХОЛАНДИЯ
 • СЕМЕЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И КАЧЕСТВОТО НА НЕФОРМАЛНИТЕ ДНЕВНИ ГРИЖИ В СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • НИВО НА УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В СЕКТОРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ЕВРОПА
 • ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ЕВРОПА

Брой 3. ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ
 • МОДЕЛИ И МЕТОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА
 • КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА РЕСУРСИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГЕРМАНИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
 • ДИАГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ
 • НАЦИОНАЛНИ БЮДЖЕТИ

Брой 2. ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
 • ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНОВАТИВНА УЧЕБНА СРЕДА В ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОИСР
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
 • ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (IQES-ONLINE)
 • ДИГИТАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА В АВСТРИЯ – EFIT21
 • ОБУЧЕНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • РОЛЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КИБЕРНАСИЛИЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • ПОДГОТОВКА НА КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
 • ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ОТВОРЕН ДОСТЪП
 • ЕКСПЕРИМЕНТЪТ „ЦИФРОВО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО” ВЪВ ФРЕНСКИТЕ КОЛЕЖИ
 • GPS ОБРАЗОВАНИЕ: СВЕТЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕДНА ДЛАН
 • СТРАТЕГИЯТА ЗА ЦИФРОВИ УЧИЛИЩА В ИТАЛИЯ

Брой 1. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • Конкретни теми
  • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА
  • ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА БОРБА С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
  • МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
  • МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА АВСТРИЯ
  • МЕРКИ СРЕЩУ ЛИПСАТА НА УЧЕНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ГЕРМАНИЯ
  • БОРБАТА СРЕЩУ ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ПОДХОД И МЕРКИ ЗА ПРЕДОВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ХОЛАНДИЯ
 • Представяме ви
  • ПРИЛАГАНИ ПОЛИТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
 • Цифри и факти
  • СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ В МАЛТА