Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2011

Брой 4. ИНОВАЦИИ В УЧИЛИЩЕТО

Съдържание:

Изтегли

 • Иновативни решения за подобряване на училищната среда
  • ЗНАЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
  • ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИНОВАТИВНИTE ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕФЕКТИВНА УЧЕБНА СРЕДА
  • МОДЕЛЪТ „СТАНДАРТИЗИРАН ПРОЕКТ” ЗА УЧИЛИЩНО ПРОЕКТИРАНЕ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАРИ РЕШЕНИЯ С НОВ КОНТЕКСТ
  • ПРОГРАМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ УЧИЛИЩА В ИРЛАНДИЯ
  • ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА УЧИЛИЩНА СРЕДА ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
 • Иновативни модели и практики на обучение
  • ИНДИВИДУАЛИЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ – МОДЕЛ НА БЪДЕЩИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ
  • ИНДИВИДУАЛИЗИРАН ПОДХОД ЗА ОБУЧЕНИЕ В „УЧИЛИЩАТА НА ЗНАНИЕТО” В ШВЕЦИЯ
  • ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ
  • АЛТЕРНАТИВНИ И ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ В ГЕРМАНИЯ
  • ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И БИБЛИОТЕЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, БАЗИРАНИ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • Представяме ви
  • НЯКОИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИЯ И ИНОВАТИВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АВСТИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010 - 2011 ГОДИНА
  • КОНКУРС „ОТЛИЧИЕ ЗА ИНОВАТИВЕН УРОК” ЗА НАГРАДАТА НА НЕМСКИЯ УЧИТЕЛ”
  • QR КОДОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БИБЛИОТЕКИТЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 3. ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС В СИСТЕМИТЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА: РЕГЛАМЕНТИ И СТАТИСТИКА

Съдържание:

Изтегли

 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • Условия за прием в началния етап на задължителното основно образование
  • КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ
  • СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
  • ГРИЖА ЗА НЕПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
 • Повтаряне на клас в основното образование
  • ДЕЙСТВАЩИ РЕГЛАМЕНТИ
  • КРИТЕРИИ ЗА ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАВАКСВАНЕ В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
  • ПРЕХОД ОТ ОСНОВНОТО КЪМ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
 • Повтаряне на клас в първия гимназиален етап на средното образование
  • КРИТЕРИИ ЗА ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС
  • ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС
  • ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС
  • УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОВТАРЯНЕТО НА КЛАС
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
 • ОСНОВНИ ИЗВОДИ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • Училищно образование в Европа
  • ПОСТИЖЕНИЯ И РЕФОРМИ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ОИСР
  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩАТА ПО МОДЕЛА EFQM
  • МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ В АНГЛИЯ
  • АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ В РУСИЯ
  • СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА В СЛОВАКИЯ
  • УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • СЪЗДАВАНЕ НА ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ В РУСИЯ
 • Цифри и факти
  • ЗАПЛАТИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ОИСР
  • ЗАПЛАТИ НА УЧИТЕЛИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ В ЕС И В САЩ
  • ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕФОРМИ

Съдържание:

Изтегли

 • Конкретни теми
  • ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”
  • РЕФОРМАТА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2002-2010 ГОДИНА
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
  • ВИСОКА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА В ЕВРОПА
  • ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
  • РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА ПРЕХОД ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА
 • Цифри и факти
  • ЧИРАКУВАНЕТО - ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТНОТО МЯСТО
  • НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 • Представяме ви
  • ISO СТАНДАРТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ CEDEFOP
  • ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД